Тридесет и седмо заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP3083На 29 септември 2014 година от 9.30 часа Общински съвет – Болярово проведе своето тридесет и седмо заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно:  информация за готовността за учебната 2014/2015 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; предложение за предоставяне на ветераните от войните и членове на Съюза на ветераните от войните в община Болярово по 2 куб.м дърва за огрев, безвъзмездно;  предложение за предоставяне на военноинвалидите и военнопострадалите в община Болярово по 2 куб.м дърва за огрев, безвъзмездно; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2014 година; относно издаване запис на заповед от Община Болярово в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 28 /322/00850 от 27.11.2012 г. по Мярка 322 за Проект “Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на град Болярово”, сключен между Община Болярово и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция гр. София; подписване на споразумение за сътрудничество между община Болярово – Република България и община Комижа – Република Хърватска; съгласие за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ ІІ-82,83,кв.56 по ПУП на с.Стефан Караджово, с идентификатор 69208.501.706 по КК; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с.Попово, община Болярово; предоставяне под наем на общински имот – помещение с идентификатор № 05284.501.170.1.1 находящо се в гр.Болярово, ул.”Девети септември” № 33; предоставяне под наем на общински имот – помещение с идентификатор № 05284.501.357.1.26 находящо се в гр.Болярово, ул.”Девети септември” № 19; предоставяне под наем на общински имот – помещение с идентификатор № 05284.501.1001.1.10 находящо се в гр.Болярово, ул.”Девети септември” № 37; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с.Мамарчево, община Болярово; приемане и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г. на община Болярово; изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината; предложение на комисията за кандидати за съдебни заседатели от община Болярово за предлагане и обсъждане на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд Ямбол за избиране на 12 съдебни заседатели за Районен съд гр. Елхово; предложение на комисията за кандидати за съдебни заседатели от община Болярово за предлагане и обсъждане на Общото събрание на съдиите на Апелативен съд Бургас за избиране на 3 съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол; предложение за предоставяне на регистрираните лечебни заведения за извънболнична медеценска помощ в РЗИ- гр. Ямбол, обслужващи община Болярово по 8 куб. м. дърва за огрев безвъздмезно.

About the Author :