Тридесет и петото заседание на Общински съвет-Болярово в село Мамарчево

IMG_0558На 29 май 2018 година Общински съвет – Болярово проведе своето тридесет и пето заседание. Този път сесията бе изнесена – в залата на НЧ „Светлина – 1928 г.“- село Мамарчево, а поканата – от кмета на село Мамарчево. Причината, която сподели Марчо Тодоров Добрев е навършването на 30 години трудов стаж в кметство – село Мамарчево.Освен че е дългогодишен кмет, той е работил и като секретар, и на други длъжности в кметството.

Председателят на Общинския съвет – Атанас Дженков, откри заседанието, приветствайки идеята за изнесена сесия, благодари за гостоприемността на Марчо Добрев и пожела това да стане една добра традиция, да се правят и изнесени заседания.

На заседанието общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчета за изпълнение бюджета на общината за 2017 година; промяна бюджета на общината за 2018 година; отчет за работата на общинската IMG_0563администрация, кметове и кметски наместници по Закона за закрила и развитие на културата в община Болярово през 2017 г.; организация на работата на общинска администрация по Закона за военните паметници и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план – трасе на Кабелна линия 1 кVи ЕТ за външно захранване на „Ферма за угояване на телета и складова дейност“ в ПИ 000200, местност „Билянката“ по КВС на с. Иглика от съществуващ ТП „Иглика“ в ПИ 0.57 /земеделска територия/ да се прокара нов кабел НН, който минава през ПИ 0.57, улица с о.т. 6-29-28-27-25-26 /урбанизирана територия на с. Иглика/ до ново ЕТ в ПИ 0.204 /полски път/; предоставяне под наем чрез търг на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2018/2019 година; преминаване на имот от публична в частна общинска собственост и обединяването му с други два имота; продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Болярово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 7; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в с. Голямо Крушево, съставляващ УПИ VI-284, кв. 40 по плана на селото; даване на съгласие за участие на Община Болярово в проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.; кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г., Процедура BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно и средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ за прилагане на подмярка 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г., Процедура BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ за прилагане на подмярка 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение съгласно наредба № 12 от 25.07.2016 г., Процедура BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ за прилагане на подмярка 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; предложение за изменение на чл.41 ал.1 т.2 от правилника за организацията и дейността на ОбС Болярово неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 2015-2019 г. на наименование то на комисията на ОбС Болярово по нормативната уредба, обществен ред и сигурност и за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и устройство на територията в комисия по нормативната уредба, обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и устройство на територията.

Разгледани и гласувани бяха отчетите за работата през предходната 2017 година на кметовете и кметските наместници на селата: Мамарчево (кмет: Марчо Добрев), Ружица (кметски наместник Красимир Костов), Вълчи извор (кметски наместник Райка Николова), Златиница (кметски наместник Димитър Бъчваров), Дъбово (кметски наместник Елена Апостолова), Странджа (кметски наместник Иванка Чалъмова), Крайново (кметски наместник Ангелина Василева), Ситово и Иглика (кметски наместник Станка Табурова).

 

 

About the Author :

Leave a reply