Тридесет и второ заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP7858На 26 февруари 2018 година Общински съвет-Болярово проведе тридесет и второто си заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: програма за развитие на читалищната дейност в община Болярово през 2018 г.; отчет за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на детето на община Болярово за 2017 г.; приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Болярово за 2018 г.; отчет за изпълнение актовете на ОбС за второто шестмесечие на 2017 г.; отчет за работата на Общински съвет Болярово за второто шестмесечие на 2017 година; предоставяне под наем или аренда на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2018/2019 година; отчет за изпълнение на младежките дейности в община Болярово за 2017 г. и общински годишен план за младежта за 2018 г.; предварително съгласие за прокарване на „Кабелна линия 1кV и ЕТ за външно захранване на „Ферма за угояване на телета и складова дейност“ в ПИ 000200, местност „Белянката“ по КВС на с. Иглика, от съществуващ ТП „Иглика“ в ПИ 0.57 /земеделска територия/да се прокарва нов кабел НН, който минава през 0.57, улица о.т. 6-29-28-27-25-26 /урбанизирана територия на с. Иглика/ до ново ЕТ в ПИ 0.204 /Полски път/; даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план – трасе на „Кабелна линия 1кV и ЕТ за външно захранване на „Ферма за угояване на телета и складова дейност“ в ПИ 000200, местност „Билянката“ по КВС на с. Иглика, от съществуващ ТП „Иглика“ в ПИ 0.57 /земеделска територия/ да се прокара нов кабел НН, който минава през ПИ 0.57, улица о.т. 6-29-28-27-25-26 /урбанизирана територия на с. Иглика/ до ново ЕТ в ПИ 0.204 /Полски път/; приемане на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 г. на община Болярово.

IMGP7857 IMGP7859 IMGP7860 IMGP7861

About the Author :