Трето питане по един и същ въпрос на Иван Кърцъков към председателя на Общински съвет

ivankarcakovДо председателя на ОбС Ямбол

                                                                                              доктор Данаил Ибришимов

П И Т А Н Е    №3

(все по един и същ въпрос)

от Иван Димитров Кърцъков

гр.Ямбол ул.“Атанас Кратунов“ 48 А

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

и

относно Ваш отговор Изх.№ И-10042 / 19.03.2018

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Съгласно посочения ми от вас официален общински източник на информация (http://yambol.bg/Публично_обсъждане_бюджет_2018г) отново прегледах пълния видео запис от публичното обсъждане на Проекто бюджета за 2018 г. на община Ямбол.

            Прав сте г-н Ибришимов!, за което искрено се извинявам!!!

            Комисията не е тричленна, както твърдях в предходното си писмо до вас. Комисията, според убедителното изказване на кмета  на община Ямбол, инженер Георги Иванов Славов, е многочленна и тя включва „кмета на община Ямбол инженер Георги Иванов Славов,  зам кметицата г-жа Илиана Бицова, както и други колеги от общинския съвет“!!!

            Ето хронология от видео записа от официалната интернет-страница на Община Ямбол на предложението на  г-жа Росица Бакалова и отговора на  кмета  на община Ямбол, инженер Георги Иванов Славов, на самото публично обсъждане на Проекто бюджета за 2018 г. на община Ямбол :

            Предложение от г-жа Росица Бакалова – от 1:01:34 до 1:02:10 от видео-записа от публичното обсъждане на Проекто бюджета за 2018 г. на община Ямбол:

            „ … Доста други общини, прегледах, имат в бюджетите си заложени по 6-7 хил лв. за издаване и популяризиране на местни автори. Това означава по 10-на книги, хайде може и по-малко на година, да се издават, но да са спонсорирани от общината. Аз ви обещавам, че никога няма да кандидатствам за подобна субсидия, аз книгите си ги издавам без да си плащам. Обикновено ми плащат за да издавам. Така, че няма да бъда потребител и не го искам за самата себе си. …“

            В отговор на това предложение кметът на Община Ямбол, инженер Георги Иванов Славов, отговоря –  от 1:56:07 до 1:57:24, следното:

            „ … 6 000 – 7 000 лв за местни автори? …

            Нацелили сте го като предложение, но то работи от десет години. Тази е 11-та. За местните автори – по същия начин. Подкрепяме! Само, че идват конкретни предложения за конкретни автори и ако ги съберем парите за година, ако не са толкова, то ще са близки до тези. Така, че и там нищо ново няма, което да … може и повече да излязат, което да, да … , което да е по различно, от това, което което искат. Това е факт! Не. Просто има конкретни искания в подкрепа за конкретни автори, които се разглеждат…??? Кметът има правомощията по закон за да …???, събираме се с колегите, които имат отношение, като ето г-жа Бицова, както и други колеги от общинския съвет и преценяме!!! Нормално е!!! Това е оперативността на властта!!! Разделението на едната власт и другата власт!!!“

            Въпросното предложение на г-жа Росица Бакалова е отразено и на стр.38/42 от Обяснителната записка на кмета на община Ямбол, инженер Георги Иванов Славов, Рег№2801-01446/23.01.2018 до ОбС Ямбол Вх.№ В-0019/23.01.2018 в частта от протокола от публичното обсъждане на Проекто бюджета за 2018 г. на община Ямбол:

            Росица Бакалова:

–        Да се определи фонд от средствата за закупуване на картини на ямболски художници за попълване на фонда на галерия „Жорж Папазов“, както и за финансиране издаването на местни автори ….“

            Според изнесеното до тук, ако и вие, г-н Ибришимов бяхте изгледали така внимателно видео записа от официалната интернет страница на Община Ямбол (при положение, че на мен ми го препоръчахте да го прегледам отново), така, както аз отделих от свободното си време за това, щяхте да разберете, че някои общински съветници (или дори самият вие като такъв, па макар и председател на ОбС Ямбол?!), всеки път сте участвали във вземането на решение във въпросната комисия КОЙ МЕСТЕН АВТОР ДА СЕ СПОНСОРИРА от имащите нужда от такава финансова помощ! Кои съветници са участвали в обсъждането на книгите, които са достойни за издаване със средства на Общината и кои съветници, заедно с кмета и зам.кмета са вземали решения за финансова подкрепа на ямболски автори?

            Това определено означава, че твърдението ви за НЕКОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НЕ Е ВЯРНО!!!

            Или  може би твърдите, че кметът  на община Ямбол, инженер Георги Иванов Славов, ЛЪЖЕ???

            Освен това съгласно ЗМСМА

            Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:

        6. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

24. (нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
Или иначе казано Кметът на общината изпълнява само и единствено законите в Република България и актовете на Общинския съвет!!! т.е. НЯМА И НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА КМЕТА И АДМИНИСТРАЦИЯТА, КОЕТО ДА НЕ Е ОТ КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ!!! И  НЯМА И НЕ ТРЯБВА ДА ИМА НИКАКЪВ ОТКАЗ ОТ СТРАНА НА  КМЕТА И АДМИНИСТРАЦИЯТА МУ ДА ОКАЗВАТ СЪДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОбС ЯМБОЛ!!!

            В случая отправените от мен въпроси касаят ОТЧЕТА за изпълнението на годишните бюджети, които вие като общински съветници сте гласували и не само, а сте ги гласували и поименно!!! И СТЕ ГИ ГЛАСУВАЛИ С МНОЗИНСТВО НАД 50%, ЗАЩОТО СА ПРИЕТИ!!!

            Все пак ако някой от общинските съветници се чувства НЕКОМПЕТЕНТЕН, то нека знае, че да си общински съветник не е задължение и може да напусне общинския съвет по всяко време по собствено желание и без мотиви!!!

            ЕТО ЗАЩО ПРЕПОВТАРЯМ МОТИВИТЕ И ПИТАНЕТО СИ:

            „На публичното обсъждане на бюджета на община Ямбол за 2018г. на предложение на гражданката  г-жа Росица Бакалова относно възможностите за финансово подпомагане на таланти в сферата на изкуството и културата, кметът на община Ямбол, инженер Георги Иванов Славов, отговори, че това отдавна е практика, че комисия, в състава на която е той самият, зам – кметицата Илиана Бицова и общински съветници, е тази, която решава кой от предложените автори да бъде подпомогнат?!

            В публичното пространство изтече информация, че секретаря на Община ЯМБОЛ Антон Живков Кабрански е издал стихосбирка (или каквото е там)?!

            Тези два факта ме наведоха на следните въпроси, които отправям към Вас съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол:

  1. 1.      Кои са поименно авторите, творците и всички останали, какви произведения за подпомогнати да бъдат издадени(посочете заглавията и издателските къщи) и с какви суми са подпомогнати по решение на въпросната комисия през 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 и 2008 години (защото то работи от десет години, както се изказа кмета инженер Георги Иванов Славов)?
  2. 2.      Какви са доходите (сумите) изплатени на секретаря на община Ямбол Антон Живков Кабрански за последните 5 години (2017, 2016, 2015, 2014, 2013), включително заплати, Допълнителни договори за временно изпълняващ функциите на директор дирекция (или друга длъжност) в община Ямбол, ДМС(допълнително материално стимулиране), за работа по заповед извън функциите му на секретар на община Ямбол, за работа като ръководител или член на екипа за управление на проекти по договори по европроекти на Община Ямбол и други такива с произход община Ямбол с ЕИК 000970496           

            На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН И УСТЕН ОТГОВОР.“

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Надявам се да се коригирате и на следващото заседание на ОбС Ямбол да ми дадете думата за огласяване на питането ми, да получа отговор и да изразя удовлетворение или неудовлетворение от отговора като обясня мотивите си за това, като по този начин поправите пропуска си от последната сесия на ОбС Ямбол на 27.02.2018г. и в отговора си до мен Изх.№ И-10042 / 19.03.2018!!!

           

                                                                       С уважение: /Иван Кърцъков/

About the Author :