Тежка последна сесия в Стралджа

???????????????????????????????В края на мандата съветниците от Стралджа проведоха едно от най-тежките си заседания. Още в началото, макар и без коментари, сесията „обеща” да бъде  трудна. Предложението за актуализация на бюджет 2015 беше утвърдено с гласовете на 9 съветници. Различията в основния финансов документ на общината са в приходите за местните дейности, които  от 4 595 024 лв. се променят на 4 312 000 лв. и в общите    разходи, които  от   9 992 213 лв. стават  9 709 189 лв. Инвестиционната програма  от 1 150 691 лв. става 628 828 лв.

С мнозинство от 9 гласа мълчаливо  беше утвърдено и предложението за проектобюджет за 2016 г. и бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. По същия начин бе гласувано предложението за сключване договор за кредит на общината с „Фонд за органите на  местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по силата на който  ще бъде поет дългосрочен общински дълг за реализацията на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол-първа фаза” с максимален размер 487 000 лв. със срок за погасяване 36 месеца. Отново само с  9 гласа „за”  бе дадено съгласие  средствата за осигуряване собствен принос по същия проект  от 331 954 лв да се променят на   524 014 лв.  ОбС утвърди ценоразпис за продажба на твърда дървесина собственост на община Стралджа с конкретизация: групи за бичене – 90 лв/куб.м., дърва за горене – 40 лв/ пр.куб.м., технологична от средна и дребна строителна дървесина – 40 лв/ пр.куб.м.

16 съветници подкрепиха  решението  кметът на общината да подпише Запис на Заповед в полза на Министерство на енергетиката, в размер на 231 632 лв. за обезпечаване на 100% от стойността на авансово плащане  по договор за отпускане на финансова помощ по проект „ Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа” с убедеността, че полезният проект трябва да се реализира. Така продължи гласуването и на еднократни помощи за нуждаещи се  23 граждани на общината като общата стойност е близо 3 000 лв. Всичките 17 съветници  гласуваха допускане изключение от минималния брой на учениците в паралелки на ОУ Зимница и СОУ”П.Яворов” и осигуряване на допълнителна издръжка на определен брой ученици.

Без решение остана предложението за провеждане на публичен търг за продажба на земеделски земи , частна общинска собственост.

 

 

About the Author :