Театърът в образованието

008За Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски” измина още една динамична и наситена с проектни дейности и събития учебна година. Обикновено, ваканцията е време за заслужена почивка, но и за анализ и отчет на извършеното.

Приключи един от проектите: „Театралната игра в обучението/преподаването на чужд език за запазване на езиковото многообразие в ПГИ”. Той бе иницииран в отговор на развиващите се неблагоприятни процеси в българското образование и на нуждата от системна работа по линия на гражданското образование, в посока създаване на комуникативни умения у учениците и подпомагане на взаимното разбирателство, социализирането на младежите и възпитаването им в толерантност. Преподавателският екип е в непрекъснато търсене на мерки за задоволяване на потребностите от съвременно и модерно училище, способно да се справя с предизвикателствата на социалната динамика.

009Проектът се разви според трите специфични цели на Програма „Еразъм+”, а именно:

да подкрепя модернизацията на образователните и обучителните системи, да осигурява по-добро разбиране на връзките между формално и неформално образование, да насърчава езиковото многообразие и междукултурното осъзнаване.

През август 2015 г. четирима преподаватели от гимназията участваха в десетдневно обучение в гр. Ловран, Република Хърватска, като мобилността беше финансирана от Европейската Комисия по Програма „Еразъм+”. Организаторите на курса споделиха успешно работещ холистичен подход за използване на театрални техники в преподаването на чужд език, окуражаващ инициирането на интердисциплинарни проекти, развиването на комуникацията и сътрудничеството за решаване на проблеми и провеждане на преговори, стимулирането на критично и креативно мислене.

За успешното реализиране на проекта допринесе богатият многогодишен опит на ПГИ да използва сцената като място за разкриване и развиване на качества у учениците, които да бъдат използвани за улесняване на комуникацията и приобщаване към училищната общност.

Чрез включване в театрални проекти бяха решени проблеми с ученици, застрашени от отпадане и непосещаващи учебни занятия. Социализирането на екстравертни ученици и положителното повлияване върху междуличностни конфликти затвърди увереността на ръководството и педагогическия съветник, че избраният подход е правилен.

Участници в проекта бяха ученици от 8, 9, 10 и 11 клас на гимназията, изучаващи два чужди езика, от различни икономически специалности. Една част от тях бяха за първа година в училището и се нуждаеха от помощ при създаване на определена линия на поведение и социализация, за преодоляване на конфликтни ситуации и формиране на умения за работа в екип.

В учебните часове по английски и френски език, както и в работата на педагогическия съветник бяха използвани двигателни техники, театрални упражнения, музикални и текстови импровизации, дискусии и симулации, подпомагащи преподаването на чужди езици и превръщането на учениците в герои на собственото си обучение. Проведени бяха открити уроци по чужди езици и по икономически дисциплини, в които театралната игра и ученическата креативност бяха основен двигател.

В следствие от прилагането на подхода, учебната атмосфера беше подобрена. Положителните резултати се изразяваха в повишаване на успеха по чужди езици, засилване на интереса към френски език, мотивиране за участие в театрални проекти, подобряване на дисциплината в учебните часове, улесняване на адаптацията на новоприетите ученици, разкриване на нови възможности за по-правилно и ефективно общуване по оста ученик-родител-учител. Повишена беше междукултурната диалогичност.

Въпреки че по документи, проектът е приключил и постигнал поставените цели, традицията за използване на театъра като учебно средство продължава и гимназията подготвя нови международни участия.

Мариана Цонкова-координатор на проекта

 

 

 

About the Author :