„Творческа резиденция „Тунджа“

“Тунджа”, 9.11.2020 г.

Община „Тунджа“ подаде проектно предложение „Творческа резиденция „Тунджа“- маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“ по процедура № BG06RDNP001-19.218 – МИГ – Тунджа – Мярка 20  „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ на  Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Тунджа“.

Проектното предложение  е на стойност 29 300 лева без ДДС. То ще даде възможност да бъде разработена и въведена иновативна  концепция за утвърждаване на местната идентичност чрез  съвременни форми. Неговият  творчески формат е концентриран върху художественото наследство на 3 големи имена в националното и световно изкуство – Георги Попов – Джон от с. Видинци; Иван Колев – Болярски от с. Болярско и проф. Иван Димов от с. Маломир.

Ще бъдат проведени 3 пленера за млади творци и заключителен творческо събитие, които ще преобразят  обществени пространства на 4 населени места от общината. В рамките на заключителното събитие „АртСЕЛО“ на открита сцена ще се представят местни самодейци и изпълнители – артисти от различни жанрове – музика, танц, художествено слово, визуални изкуства и др., ще бъдат обособени 3 тематични щанда, представящи пленерите, както и изложение „От Тунджа с Любов“, на което ще бъдат представени и предлагани стоки и услуги от територията на МИГ-Тунджа.

Предвижда се чрез мащабната кампания за представяне и популяризиране на творческите продукти, създадени на основата на местните специфики и изкуство, да се  осигури във висока степен разпознаваемостта и да се провокира интересът към територията на община „Тунджа“ и на МИГ –Тунджа, към локалните продукти и услуги.

About the Author :

Leave a reply