С 21 % повече битови отпадъци средно на човек събрани в Ямболска област

DSC07372На територията на област Ямбол през 2017 г. функционират три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2017 г. е 83 дка, или с 44 дка повече спрямо предходната година, съобщават от НСИ.

Общо образуваните битови отпадъци в областта през 2017 г. са 41 хил. т отпадъци (битови, строителни и др.) като спрямо 2016 г. се увеличават с 20.0%. Депонирани са 8 хил. т битови отпадъци, или с 23 хил. т  по-малко в сравнение с депонираните през предходната година.

Средногодишното количество на събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за областта възлиза на 340 кг, като спрямо 2016 г. се увеличава с 21.0%.

В края на 2017 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Ямбол е в размер на 53.6 млн. лв. като спрямо 2016 г. намалява с 0.9%

About the Author :

Leave a reply