„С Тунджа в сърцето”

SDC16826От 5-22април се проведоха традиционните празнични прояви на община”Тунджа” под надслов „С Тунджа в сърцето”.

Съпричастни с празника на Общината и Международния ден на Земята учениците от СОУ“Св.П.Хилендарски“с.Скалицав заниманията по интереси  по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз под ръководството на старши възпитателите се организираинтересно комбинирано занимание.

SDC16823След продължителна подготовка  и издирване на материали най-добрите сформираха два отбора и се състезаваха да покажат знанията – разказваха за най-старите селища още от тракийско време, за отбранителното съоръжение Еркесията, част от което се намира на територията на общината Тунджа, сравняваха разстояния, изчисляваха броя на населението. Учениците черпиха информация от географска карта,ползваха данни от интернет и показаха математическиумения и знания по човекът и обществото. Първокласниците подготвиха стикери с логото на инициативата „С Тунджа в сърцето”за всички участници и първи запяха химна на общината.

SDC16833В прогимназиален етап учениците показаха знания за географското разположение, историята, историческите и културни забележителности на родните си села. Използвайки уменията си по информационни технологии презентираха наученото.

SDC16836Това интересно комбинирано занимание по интереси даде знания,обогати представите за общината и затвърди наученото в занятията по самоподготовка.То донесе и много емоции ,песни и празнично настроение.

SDC16844 SDC16852

Атанаска Михова и Петя Динева – старши възпитатели

About the Author :