С послание за толерантност

 

 

„Тунджа“,09.12.2021 г.

Двадесет и четири живописни платна променят облика на общински детски градини, училища и на народни читалища в населени места на територията на община „Тунджа“ и носят послание за толерантност.

Художествените стенописи са реализирани поетапно в изпълнение на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“ по проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по процедура  „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – компонент 1 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът се изпълнява в периода от 06.03.2019 г. до 31.12.2021 г. Бенефициент е Община „Тунджа“. Мерките, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., се осъществяват в партньорство с детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ и Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ (РАКО), гр. Сливен.

Изпълнители на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.“ са младите художници Николай Димитров и  Даниел Дубаров.

Творците насърчават местните общности в селата на община „Тунджа“ да дискутират темата за толерантността и да участват в нейното изразяване със средствата на изобразителното изкуство. Заедно с  хората от различни етноси се  изготвят концепциите, проектите на художествените платна и се реализира общия проект за подобряване на облика на населеното място.

Иновативният характер на интерактивните пленери на открито на тема „Да нарисуваме толерантността“ е именно в провокирания дух на обществен диалог и комуникация в местните общности по темата. Местните общности обсъдиха, предложиха и постигнаха съгласие относно специфичните характеристики за населеното място или за обекта, участваха пряко в изготвянето на концепциите и идейните проекти, както и в процеса на създаване на живописно платно .

В този смисъл подходът на създаване на живописните платна е авангарден и ги превръща в символ на обществен интерес и диалог, на отговорно и споделено участие в процеса на реализация на общ проект. Това дава гаранции за устойчивост на живописните платна като продукт на обществена енергия и креативност.

Живописните платна с послание за толерантност между хората са реализирани върху сгради публична общинска собственост, които са на:

Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Детска градина „Кольо Тенев“,   с. Тенево, община „Тунджа“;

Детска градина „Звездица“, с. Скалица;

Сграда на целодневна детска група „Иглика“, с. Чарган;

Сграда на целодневна детска група „Здравец“, с. Победа;

Сграда на целодневна детска група “Маргаритки“, с. Безмер;

Сграда на целодневна детска група „Пингвини“, с. Генерал Инзово;

Сграда на целодневна детска група „Пролет“, с. Дражево;

Сграда на целодневни детски групи с. Бояджик;

Сграда на целодневни детски групи с. Хаджидимитрово;

Начално училище „Васил Левски“, с. Завой;

Начално училище „ Св. Климент Охридски“, с. Крумово;

Детска градина „Щурче“, с. Кукорево и Основно училище „Христо Ботев“,

с. Кукорево;

Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево;

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза;

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;

 

С променен облик са фасадите на младежкия клуб в с. Дражево и на народните читалища в селата Маломир, Тенево, Хаджидимитрово, Бояджик, Окоп и Генерал Тошево.

Общностни дискусии и интерактивен пленер ще бъде осъществен и в село Меден кладенец.

Така в рамките на проектната дейност ще бъдат нарисувани общо 25 живописни платна на открито на фасади на обществени сгради с участието на местните общности.

В общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност са включени хора от различни етноси, възраст, пол и професия и ще бъдат инвестирани средства в общ размер на 62 340 лв.

About the Author :

Leave a reply