С партньорство между властите към успешно развитие

1“С партньорство между властите към успешно развитие” – това беше лайтмотивът на провелата се през периода 15-17 октомври 2017 година  Дванадесета годишна среща на местните власти. Представители на община Болярово в нея бяха общинският кмет Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков и общинският съветник Златина Николова.

Израз на готовността за диалог и съвместна работа бяха споразуменията, които НСОРБ подписа с правителството и с Народното събрание. „По пътя на взаимодействието между различните власти се постига това, което очакват от нас гражданите – да живеят по-добре“, заяви председателят на парламента Димитър Главчев. Заместник министър-председателят Томислав Дончев сравни общините със стоманени пръти, които държат права сградата на държавното управление. “Изведохме няколко основни приоритета, които ни обединяват през следващите три години –въвеждането на електронното управление и намаляването на административната тежест, изграждане на кадрови капацитет, способен да отговори на обществените очаквания за достъпни и качествени публични 2услуги, успешното провеждане на Българското председателство и подготовката на бъдещия програмен период след 2020 г.” „На подкрепа от държавата разчитаме главно за постепенното, макар и с малки стъпки, разширяване на собствената ни приходна база и усъвършенстване на механизмите за разпределение на субсидиите”, каза Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново.

Участниците в най-големия общински форум тази година бяха повече от 1100 – кметове, председатели на общински съвети и съветници, секретари и експерти от общинските администрации. Сред тях бяха и представители на бизнеса и партньорските организации, както и близо 60 представители на централната власт. Те дебатираха темите от “горещия дневен ред на общините” в паралелните форуми, проведени съвместно с четири министерства. На дискусионния форум “Общинската социална политика – възможности за надграждане” представителите на Министерство на труда и социалната политика обявиха, че работят услугите “Личен” и “Социален” асистент, за които устойчивостта по проектите се осигурява по договори с АСП от държавния бюджет, да бъдат включени като делегирана дейност по ЕРС от 2019 г. Предстои активна работа по готвените нормативни промени в социалната сфера. IMG_9610Заместник-министрите Росица Димитрова и Зорница Русинова представиха обстойно приоритетите на МТСП и схемите, по които могат да кандидатстват общините. Новите схеми по ОП ”Развитие на човешките ресурси” са гъвкави и изцяло ориентирани към потребностите на общините. На форума “Устройство на територията и жилищна политика” арх. Лидия Станкова, директор дирекция в МРРБ, посочи, че се дискутират промени в наредбата за издаване на разрешения за строеж на обектите от четвърта и пета категория, създадена е и работна група за изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ) с акцент завършване на облекчителните режими за местните власти и инвеститорите при съгласувателните процедури.

P1055680Ще се настоява за създаване на регистри за всички паметници и сгради на културното наследство от местно и национално значение. Нова работна група ще обсъжда дали да се продължи с промените в ЗУТ или да се върви към изцяло ново законодателство, защото браншови организации вече са разработили нови закони. Зам.- министър Деница Николова отговори на въпроси за програмата за саниране – ще се усвоят отпуснатите до момента пари. Мисли се за продължаване на програмата, но финансирането със сигурност няма да бъде 100 процента безвъзмездно, а ще се търси съфинансиране от собствениците. Моделът все още се обсъжда. Форумът „Общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда” беше посветен на необходими и планирани инициативи за подобряване на политиките в сектора, като и на съвместните задачи по успешното изпълнение на ОП „Околна среда”.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и Ивелина Василева – председател на комисията по околната среда и водите в НС, представиха гледната точка на централната и на законодателната власт по въпросите, свързани с чистота на атмосферния въздух, необходимите промени в Закона за управление на отпадъците, както и предизвикателствата в сферата на управлението на водите. Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Околна среда” запозна с постигнатото досега по програмата, както и предстоящите най-важните акценти, които са свързани с общинските проекти – на етапи изпълнение, кандидатстване и оценка. Засегнати бяха и темите за безопасната експлоатация на язовирите, както и възможните решения за разширяване подкрепата от Националния доверителен екофонд. Форумът “Развитие на селските райони – перспективи и ресурси” премина при голям интерес с участието на 120 представители от 83 общини. Акцентът бе поставен върху резултатното изпълнение на общинските мерки по Програмата за развитие на селските райони. Участниците одобриха рамковите условия по предстоящия прием на инфраструктурни проекти по подмярка 7.2 от програмата и отправиха конкретни предложения към Управляващия орган за подобряване на критериите за оценка на проектите. 3 Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. е подготвило наръчник с указания за използване на логото и различните елементи на визуална идентичност (Brand book). Всички визуални документи са достъпни на електронната страница на министерството http://www.eu2018bg.bg/ в категория “Подготовка за Българското председателство”, “Визуални елементи”–http://www.eu2018bg.bg/ bg/view/podgotovka-na-bulgarskoto-predsedatelstvo/vizualni-elementi Електронен бюлетин 43/2017 НСОРБ обявява конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. Срок за подаване на предложенията: 16 ноември 2017 г. Допустими кандидати: всички 265 общини. Дейности, които ще бъдат финансирани: информационни кампании и събития, на местно ниво, насочени към гражданите, бизнеса и гражданския сектор, които разясняват: същността и ролята на ротационното председателство; приоритетите в работната програма на Триото и на националната програма на Българското председателство; възможностите, които Председателството предоставя за изграждането на позитивен образ на страната ни в различни аспекти; ангажиментите и ползите за страната ни като държава-член на ЕС. Проектната документация може да намерите на страницата на НСОРБ http://www.namrb.org/nsorbobiaviava-konkurs-za-malki-proekti-svarzani-sbalgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es-2018 НСОРБ обявява конкурс за малки проекти, свързани с Българското председателство По повод Годишната среща на местните власти продължаваме да получаваме поздравления за Деня на българската община. Сърдечно благодарим за милите пожелания към общинските ръководства и администрации и за висока оценка на ролята на местните власти и труда на общинските служители. Обсъдени бяха и редица практически мерки за подобряване изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“. Обучителните и партньорски форуми преминаха под знака на дискусиите за устойчиво развитие на общините, алтернативите за финансиране на управлението на отпадъците, актуалните аспекти на общинските съвети и интелигентното местно управление. Тази година в изложението Общинско ЕКСПО участваха 25 фирми-изложители. За трета година с щандове участваха и общини. Прекрасна изненада на откриването бяха изпълненията на кмета на Златоград, председателя на Общински съвет-Ябланица и представителна група от Банско в сцена „Общински таланти“.Част от дневния ред на общинския форум бе официалното връчване на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Министърът на регионалното развитие Николай Нанков връчи високото отличие на 17 общини. На форума бяха връчени и годишните наградите на НСОРБ, с които Сдружението отличи общини, кметове, съветници и общински служители, както и партньори, дарители, активни граждани и медии. Наградите „Община-реформа тор”, „Общинар-реформатор” и „Общинско доверие” са осигурени от “Борика” АД и са на обща стойност 4560 лв. под формата на ваучери.

About the Author :