С грижа за всеки ученик

12184972_981969691861567_6288991651809605654_o (1)ОУ “Стефан Караджа“ с. Стефан Караджово спечели проект по Национална програма „С грижа за всеки ученик“, модул Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка“. Одобрени са проектните предложения на 3 и 4 клас.

Национална програма „ С грижа за всеки ученик“ е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности. Програмата предоставя възможност за допълнително обучение на ученици, с цел попълване на пропуските и повишаване нивото на постиженията им. Проектните предложения на ОУ“Ст. Караджа“ са за допълнително обучение  по Български език и литература. Учениците ще се обучават през цялата учебна година в рамките на 70 учебни часа по предварително утвърден график и учебна програма.

12189699_981969708528232_5483965342740343436_nДопълнителни занимания са предвидени за 4 ученика от 3 клас.  Проектът ще предостави допълнителна възможност за индивидуален подход към всеки от тях в съответствие с неговите потребности. В програмата са заложени теми, които са съобразени с изграждане на писмената езикова култура и теми, с които ще се допълват и разширяват знанията по литература. Предвиждат се часове за развитие на устната и писмена реч и текстове за четене с разбиране. Работата по програмата ще допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал и ще съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. Ръководител на групата е Дянка Андонова – начален учител.

12188076_981970101861526_2939637530459717666_oВ проекта са включени и 5 ученика от 4 клас показали ниска степен на успеваемост през учебната 2014/2015 г. по български език и литература. Обучението на учениците има за цел повишаване успеха по предмета чрез попълване на пропуските в знанията им от трети клас и усвояване на материала по български език и литература в четвърти клас. Работата в групата ще помогне за развитието на уменията на изоставащите ученици да подреждат правилно мислите си, да излагат логически аргументи и да правят верни изводи.

12188145_981969871861549_2602819058940530516_oТова от своя страна ще доведе до повишаване на самочувствието на децата, на мотивацията им за учене и ще допринесе  за превенция на отпадането им от училище в последващите етапи от обучението. Ръководител  на групата е Красимира Николова – начален учители в ОУ“Ст. Караджа“.

About the Author :