С воля, търпение и трудолюбие работи ПК „Напредък“-Болярово

IMGP0565На 17 март 2017 година ПК „Напредък” – град Болярово проведе свое отчетно събрание. Една реална равносметка на постигнатото през изтеклата 2016 г. и поглед към настоящето – по инициатива на Управителния съвет на потребителната кооперация, спазвайки Закона за кооперациите и своя устав. Официални гости бяха: Тодор Драганов – РКС –            град Сливен, Христо Христов – кмет на община Болярово, Филчо Цонков – председател на Контролно-ревизионната комисия.

Изчерпателен доклад за дейността на кооперацията пред делегатите и гостите изнесе председателят Янко Симеонов.

Сега в нея членуват 209 член-кооператори. От тях 174 притежават дялов капитал над минималния размер. През 2016 г. са починали 10 член-кооператори, а четирима – изтеглили дяловия си капитал.

IMGP0561 През отчетния период Управителният съвет на ПК „Напредък” е провел общо 8 заседания, на които са разгледани множество въпроси относно: отдаване на кооперативни обекти под наем, продажби на търговски обекти, икономическите резултати на кооперацията, организационни и текущи въпроси.

Кооперацията реализира търговска дейност през изтеклата година в две селища – Вълчи извор и Странджа. Реализираният стокооборот е 7 303 лв. Дейността приключва с 3 666 лв. загуба (за сравнение – през 2015 г. тя е 7 101 лв.).

Промишлена дейност развива една единствена фурна – тази в гр. Болярово. През изтеклата година е произведен 56 тона хляб. За това производство са изразходвани 74 294 лв., т.е. на 100 лв. произведена продукция са направени 128, 81 лв. разходи. През годината са получени дотации за покриване на транспортните разходи за доставка на хляба за минали години 3600 лв. и 4830 лв. – за третото и четвъртото тримесечие на 2016 г.

IMGP0567През отчетния период кооперацията е отдала под наем 22 търговски обекта. Част от обектите, особено в малките населени места, не функционират – поради липса на желаещи да ги наемат. Те отново ще бъдат обявени за продажба именно по тази причина.

Освен търговските обекти под наем е отдадена и земеделска земя – в размер на 300 дка. Приходите през изтеклия период от тази дейност са общо 42 822 лв., в това число 29 200 лв. наем от сгради и 4 472 лв. – от земя. С решение на Общото събрание и Управителния съвет на ПК „Напредък” е продаден магазин в с. Малко Шарково – на стойност 10 200 лв. Освен това през 2016 г. е извършен основен ремонт на търговската сграда в центъра на град Болярово. Ремонт е извършен и на складовата база в цеха за метли, която с подготвена за отдаване под наем.

От хотелиерство са получени за кооперацията приходи на стойност 20528 лв., а направените разходи тук са 16 950 лв. Дейността приключва с печалба на стойност 3 578 лв.

IMGP0569Транспортните си нужди кооперацията задоволява с два лекотоварни буса. Основно те се използват за снабдяване на фурната с брашно, мая; разнасяне на хляба по търговските обекти и други нужди. През 2016 г. е закупена и малка кола „Пежо” на стойност 5 000 лв. – за намаляване на транспортните разходи, а единият бус (марка „Форд”) е бракуван, тъй като е стар, износен и не си струва да се ремонтира.

През отчетния период кооперацията работи със собствени средства. В края на 2016 г. в касата има 9692  лв. налични пари.

В нашето сложно, трудно противоречиво време ПК „Напредък” мъдро, търпеливо, упорито се опитва не просто да оцелява, но и да помага. Основният и най-важен икономически показател – печалбата, възлиза на 10 362 (преди данъчното преобразуване) или 9346 лв., докато за 2015 г. е 7790 лв.

„Заедно можем повече” – това е девизът, избран от ръководството на ЦКС за кооперативната система. Наистина с дружни усилия, воля, търпения и трудолюбие ПК „Напредък” успява да прави живота на хората в общината ни по-лек и е опора в делничните им грижи.

Като орган се отчете пред член-кооператорите и Контролния съвет. През годината е осъществяван системен контрол – и в хлебопроизводството, и на сключените договори за отдаване на търговски обекти под наем. Въобще интересите на кооперацията са били добре защитени. Затова в своите изказвания гостите с разбиране и искрените благопожелания за просперитет подходиха към изнесената отчетна информация.

При наситен делови дневен ред протече събранието, съгласно всички изисквания за провеждането му Закона за кооперациите и Устава на ПК „Напредък“. Една кооперация, за която са в сила думите на руския пълководец Суворов: „Подвигът не е само във великите дела. Да правиш упорито и неотклонно, каквото можеш – в това е мирният подвиг на ежедневието.“

About the Author :

Leave a reply