СЪОБЩЕНИЕ

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

 ОБЩИНА БОЛЯРОВО

2

1

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на проект BG05M90P001-2.002-0236-C01 „Независим живот за жителите на община Болярово”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схемата на безвъзмездната финансова помощ BG05M90P001-2.002 „Независим живот”, община Болярово уведомява, че се удължава срока  за  подбор на лица, желаещи да работят като персонал за предоставяне на услуги в домашна среда – до 22.03.2016 г. включително.

Кандидатите, работещи по проекта, следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобивали право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Всички, желаещи да работят по проекта като персонал, в срок до 22.03.2016г. включително могат да подадат следните документи за кандидатстване на адрес: гр.Болярово ул. „Димитър Благоев” №7 ет.1 стая № 4. Образците на заявленията ще бъдат достъпни и като прикачени файлове към настоящата обява:

 1.заявление по образец;

 2.професионална автобиография;

 3.лична карта копие;

 4.регистрация като безработен;

 5.копие от диплома за завършено образование.

Начинът за провеждане на подбора на кандидатите е в три кръга:

–  потенциалният кандидат подава заявление/по образец/ заедно с прилежащите документи на адрес: : гр.Болярово ул. „Димитър Благоев” №7 ет.1 стая № 4 :

–  провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

–  публикуване на списъка с одобрените кандидати.

Процедурата за провеждане на подбора ще се извърши в съответствие с хоризонталните принципи на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.:

–  равенство между половите и превенция срещу дискриминация;

–  иновации и прилагане на политики;

–  партньорство и овластяване;

–  добро управление на програми и проекти;

–  устойчиво развитие.

На информационното табло в община Болярово, офиса на проекта и сайта на община Болярово, ще бъде съобщено кои от кандидатите се допускат до събеседване, дата, място и час на провеждане.

След провеждане на събеседване с кандидатите се изготвя окончателен списък на одобрените лица, който ще бъде изложен на информационното табло в община Болярово, офиса на проекта и сайта на община Болярово.

Повече информация за условията на проекта може да получите в община Болярово, тел.04741/6927 04741/6913

Проект  BG05M9OP001-2.002-0236-C01 „Независим живот за жителите на община Болярово”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Във връзка с изпълнението на проект BG05M90P001-2.002-0236-C01 „Независим живот за жителите на община Болярово”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схемата на безвъзмездната финансова помощ BG05M90P001-2.002 „Независим живот”, община Болярово уведомява, че се удължава срока  за  подбор на лица, желаещи да работят като персонал за предоставяне на услуги в домашна среда – до 22.03.2016 г. включително.

Кандидатите, работещи по проекта, следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобивали право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Всички, желаещи да работят по проекта като персонал, в срок до 22.03.2016г. включително могат да подадат следните документи за кандидатстване на адрес: гр.Болярово ул. „Димитър Благоев” №7 ет.1 стая № 4. Образците на заявленията ще бъдат достъпни и като прикачени файлове към настоящата обява:

 1.заявление по образец;

 2.професионална автобиография;

 3.лична карта копие;

 4.регистрация като безработен;

 5.копие от диплома за завършено образование.

 

Начинът за провеждане на подбора на кандидатите е в три кръга:

–  потенциалният кандидат подава заявление/по образец/ заедно с прилежащите документи на адрес: : гр.Болярово ул. „Димитър Благоев” №7 ет.1 стая № 4 :

–  провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

–  публикуване на списъка с одобрените кандидати.

 

Процедурата за провеждане на подбора ще се извърши в съответствие с хоризонталните принципи на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.:

–  равенство между половите и превенция срещу дискриминация;

–  иновации и прилагане на политики;

–  партньорство и овластяване;

–  добро управление на програми и проекти;

–  устойчиво развитие.

На информационното табло в община Болярово, офиса на проекта и сайта на община Болярово, ще бъде съобщено кои от кандидатите се допускат до събеседване, дата, място и час на провеждане.

След провеждане на събеседване с кандидатите се изготвя окончателен списък на одобрените лица, който ще бъде изложен на информационното табло в община Болярово, офиса на проекта и сайта на община Болярово.

Повече информация за условията на проекта може да получите в община Болярово, тел.04741/6927 04741/6913

About the Author :