Съдят Жоро Деевски за неплатени данъци

SadОкръжна прокуратура-Ямбол предаде на съд – Жоро Деевски. Той е подсъдим за това, че на  09.04.2015 г. в гр. Ямбол, за да избегне плащането на данъчни задължения в особено големи размери, сумата от 77 404,24 лв., от която 63 877,70 лв. данък върху добавената стойност и 13 526,54 лв. лихва за просрочие, установени с ревизионен акт  на ТД на НАП – Бургас, връчен му лично на 24.03.2015 г., е извършил сделка със свързани лица– като собственик на ЕТ „Деси-Жоро Деевски“ в качеството на продавач, е продал на „Жорко 2015“ ООД, чийто управител и представляващ бил отново той – в качеството на купувач, свой недвижим имот описан в нотариален акт на нотариус Таня Димитрова, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, неплатеното данъчно задължение е внесено в бюджета заедно с лихвите – престъпление по чл.255а, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 от НК.

Деевски е подсъдим и за това, че на 09.04.2015 г. в гр. Ямбол пред нотариус Таня Димитрова при прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, в качеството на собственик на ЕТ „Деси-Жоро Деевски“, е потвърдил неистина в писмена декларация от 09.04.2015 г., в която  удостоверил, че лично и като едноличен търговец няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци. Към този момент, обаче ЕТ „Деси-Жоро Деевски“ е имал такива в размер на 77 404,24 лв., от които 63 877,70 лв. данък върху добавената стойност и 13 526,54 лв. лихва на просрочие, установени с ревизионен акт на ТД на НАП- Бургас, връчен му лично на 24.03.2015 г.престъпление по чл. 313, ал.1 от НК.

Със Заповед от ТД на НАП –Бургас на Жоро Николаев Деевски, като физическо лице и в качеството му на ЕТ „Деси – Жоро Деевски“, е била назначена ревизия  с обхват – проверка на данъчни задължения по ЗДДС за периода 01.05.2005 г. – 30.04.2014 г. Ревизията приключила с установени задължения по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, като установените данъчни задължения по ЗДДС са били общо в размер на 77 404.24 лв. Ревизионният акт е бил връчен лично на подсъдимия на 24.03.2015 г.

На 31.03.2015 г. подсъдимият и негов роднина, учредили ООД „ЖОРКО 2015“ – също управлявано от подсъдимия.

На 09.04.2015 г. Деевски като собственик на ЕТ „Деси – Жоро Деевски“, продал на „ЖОРКО – 2015“ ООД, представлявано  също от него, имот на стойност 8000 лв.

При изповядване на сделката на 09.04.2015 г., за съставянето на нотариалния акт, Деевски, в качеството си на продавач, представил декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК, в която е декларирал, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, независимо че към тази дата е имал установени и изискуеми данъчни задължения, по ревизионния акт и е знаел това.

С продажбата на недвижимия имот подсъдимият е целял избягване на плащането на установените с ревизионния акт данъчни задължения на ЕТ „Деси – Жоро Деевски“.

Окръжен съд – Ямбол е насрочил съдебното заседание за 16.06.2016г.

About the Author :