Съдът решава за законността на Наредбата за таксите и услугите на община Ямбол

DSC06345До 12 дни Ямболски административен съд ще се произнесе по протеста на Окръжна прокуратура – Ямбол и на частна жалба срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ямбол.

Днес съдът даде ход на делото и го приключи, но ще се произнесе с решение до 12 дни.

Делото беше образувано по протеста на Окръжна прокуратура срещу процедурата за приемане на Наредбата и срещу незаконността на пет текста от нея, които противоречат на закони, които са норамтивни актове от по-висок ранг. Към него беше присъединена и жалбата на Паско Запрянов от Димитровград, който оспорва законността на текстове от Наредбата, касаещи цени на услуги на Регионалната библиотека в Ямбол, като нейн читател.

DSC06348Прокуратурата поиска цялата наредба да бъде отменена, защото е приета в нарушение на административните правила.  Наредбата не е била предварително обявена, като по този начин не е извършено надлежно уведомяване на заинтересованите лица за откриване на административното производство и не е осигурена възможност те да осъществят правото си на участие в процеса. Ако съдът не отмени цялята Наредба, искането на прокуратурата е да се отменят конкретните текстове, които противоречат на отделни закони.

Част от оспорената Наредба е и таксат аза битови отпадъци, като прокуратурата счита, че тя е приета в нарушение на правилата. Според протеста на Прокуратурата, общият принцип за определяне на такса битови отпадъци се съдържа в нормата на чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и предвижда, че размерът на таксата се определя в левове, според количеството на битовите отпадъци. Член 67, ал.2 от ЗМДТ се прилага само, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1. За да се определи таксата пропорционално върху данъчната оценка, следва да е налице невъзможност да се установи количеството на битовите отпадъци, като Общинският съвет не разполага с възможност за преценка кой от способите за определяне на размера на таксата да приложи. Общинският съвет е бил длъжен да изложи изрични мотиви, защо не прилага основния способ за определяне на таксата за битови отпадъци, регламентиран в чл.67, ал.1 от ЗМДТ. Немотивирането на волеизявлението представлява самостоятелно съществено нарушение на административно-производствените правила, което води до отмяна на акта.

По делото се оспорва и законността на еднократния депозит в размер на 150 лв. за поставяне на павилиони и слънцезащитни съоръжения и за разноски за премахване на обектите, постоянна част в размер на 10,00 лв. от дължимата месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини, независеща от броя на присъствените дни на детето, таксите на Регионалната библиотека и глобите, които се налагат за нарушение на Наредбата.

About the Author :

Leave a reply