Съдът отмени пет текста от Наредба на Общински съвет – Ямбол

DSC06345Ямболски административен съд отмени като незаконосъобразни пет текста от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, защото противоречат на закони, които са административни актове с по-висока степен от общинската наредба.
Сред отменените текстове попада чл.21 ал.3, който предвижда, че „за поставяне на павилиони и слънцезащитни съоръжения – сенници, чадъри, тенти и др., се заплаща еднократно депозит /при получаване на разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения/ в размер на 150 лв. за разноски за премахване на обектите”.
Отменен е и чл.25 ал.2 т.1 за таксите в детските градини, която определя „постоянна част – 10,00 лв. (за разходи по издръжка на групите, независещи от посещаемостта в тях), независеща от броя на присъствените дни на детето”.
Сред отменените текстове е и целият чл. 51 от Наредбата, който в 12 точки определя таксите за ползване на Регионалната библиотека, като съдът счита, че Общинският съвет е определил цени на услуги, а не такси, както се изисква от Закона за обществените библиотеки. Съдът счита и че е незаконосъобразен и исканият депозит от 20 лв. за читатели без постоянен адрес в Ямбол.
Частично е отменен и чл.54, в частта”виновните лица се наказват глоба от 50 лв. до 500 лв.” и „ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание”, тъй като той определя глоба по-висока от посочената в Закона за местните данъци и такси, където глобата е от 20 до 200 лв.
Отменен е и целият чл.55, който регламентира глобите, ако физическо или юридическо лице ползва повече съдове за отпадъци от заявените. Според закона при такива нарушения се заплаща дължимата такса, а не по-висока финансова санкция.
Решението на Ямболски административен съд не е окончателно и може да се обжалва пред Върховния административен съд.

About the Author :