Съдилищата от Ямболския съдебен район отчитат дейността си

Ямбол, 22.03.2021

Отчет-анализът на дейността на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Ямбол през 2020 година беше обсъден днес на общо събрание на съдиите. За първи път, на разглеждането на отчета присъстват само магистратите, работещи в съответните съдилища от ямболския съдебен район, заради спазването на предприетите противоепидемични мерки.

Председателят на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков запозна съдиите с данните от отчета. От него става ясно, че в съдебния район на Ямболския окръжен съд през 2020 г. са постъпили за разглеждане общо 8711дела, свършени са 7166 дела, като 5914 дела са свършени в тримесечен срок /81 процента/. През отчетния период в съдебния район са осъдени общо 640 лица, оправдани са 10 лица.

По изпълнителните дела на районите съдилища от съдебния окръг през 2020 г. са събрани общо 917 087 лева. В районите съдилища от съдебния район са извършени 11 025 вписвания. Издадени са общо 12 787 справки и свидетелства за съдимост.

Въпреки пандемичната обстановка в страната и света, съдиите от съдебен район – Ямбол постигнаха отлични резултати в цялостната си дейност. Обобщавайки статистическите данни, данните от проверките, извършени от Апелативен съд – Бургас на Окръжен съд – Ямбол и проверките, извършени от Окръжен съд – Ямбол на районните съдилища, може да се направи извод, че през 2020 година всички окръжни и районни съдии, държавни съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, полагат усилия за подобряване на организацията, качеството, бързината и ефективността на административната и правораздавателната дейност в съдебния окръг, при отстояване на принципите на прозрачност и независимост. През отчетния период в съдебния район на Окръжен съд – Ямбол делата се отлагат винаги основателно, с мотивирано определение на съда, като новото насрочване става в кратки срокове и при спазване разпоредбите на ГПК и НПК, както и на противоепидемичните мерки, насочени към всички страни в процеса. От всички разгледани през годината дела в инструктивно определените срокове, съдиите приключват по-големия брой дела, постижение и от предходните години, което е отличен показател за бързината на правораздаването в ямболския съдебен район. Всички съдебни актове са изготвени в сроковете по ГПК и НПК, като такива, изписани извън тези срокове са единици и са само по дела с правна и фактическа сложност. Нисък е и процентът на отменените при обжалване съдебни актове, което говори за качеството на правораздавателната дейност, осъществявана от всички съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Ямбол – Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Елхово и Районен съд – Тополовград.

Пресцентър на Окръжен съд – Ямбол

Снимка – архив: Председателят на Окръжен съд – Ямбол – Васил Петков

About the Author :

Leave a reply