Съдилищата затягат още мерките срещу коронавируса

Всички съдилища в Ямбол затегнаха достъпа до съдебните палати. Преустанови се разглеждането на всички дела с малки изключения – неотложните наказателни и граждански дела. Няма да се образуват в дела входираните книжа, за да не текат процесуалните срокове. Въззивните (на втора инстанция) дела ще се гледат от дежурен въззивен състав. Забранен е достъпът на съдии и съдебни служители до сградата с изключение на дежурните. Делата ще се гледат само в съдебните зали на първия етаж. Преустановява се връчване на призовки и съдебни книжа, призоваването ще става само по телефон или по електронен път.

Заповедта на председателя на Окръжен съд – Ямбол гласи:

ОКРЪЖЕН СЪД–ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД No 227 16.03.2020 год. Гр. Ямбол

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. и в изпълнение на решение по Протокол No 9/15.03.2020 г. Съдийската колегия на ВСС

ЗАПОВЯДВАМ:

 1. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл. 270 от НПК;

– Делата по чл. 66 от НПК;

– Делата по чл. 67 от НПК

– Делата по чл. 69 от НПК;

– Делата по чл. 70 от НПК;

– Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК; – Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК; – Делата по чл. 427 от НПК;

– Делата по Раздел II от Закона за здравето;

– Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

– Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

– Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

– Дела по чл. 355 от НК;

– Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл.

164, чл. 165, всички по НПК

– Делата, образувани по искания по Закона за специалните

разузнавателни средства.

 

2

 1. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

– Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

– Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; – Делата за обезпечаване на доказателства.

 1. Всички останали дела, извън посочените по т. 1 и т. 2 ДА СЕ ОТСРОЧАТ за дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.
 2. ДА НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т. 1 и т. 2.
 3. За съдия-докладчик по делата по т. 1 и т. 2, ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ съответния дежурен съдия.
 4. Въззивните дела по т. 1 и т. 2 ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ от дежурен въззивен състав, формиран от дежурните съдии от двете отделения и предходния дежурен съдия от съответното отделение.
 5. Подаването на всякакъв вид документи СЕ ИЗВЪРШВА по пощата или по електронен път.
 6. Справките по дела СЕ ИЗВЪРШВАТ само по телефоните, обявени на сайта на Окръжен съд – Ямбол или по електронен път на обявения електронен адрес.
 7. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в сградата на Окръжен съд – Ямбол на граждани, освен на страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и други лица призовани за конкретното заседание за разглеждане на дела по т. 1 и т. 2.
 8. Ежедневно съдебните секретари ДА ПРЕДОСТАВЯТ списък на ОЗ „Охрана” – Ямбол за страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица призованите за конкретно заседание за разглеждане на дела по т. 1 и т. 2. 3
 1. Обезпечаване на работата на Окръжен съд – Ямбол, ДА СЕ

ИЗВЪРШВА по утвърден график.

 1. ЗАБРАНЯВАМ достъпът на съдиите и съдебни служители в сградата на Окръжен съд – Ямбол, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно утвърдения график за работа.
 2. Съдиите ДА РАБОТЯТ дистанционно по обявените за решаване дела, като изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.
 3. Всички административни услуги ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ от съдебен деловодител в служба „Регистратура” на Окръжен съд – Ямбол, в стая No 106 на първи етаж до входа на сградата, който да работи с предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.
 4. Окръжен съд – Ямбол и Районен съд – Ямбол, ДА ПОЛЗВАТ за разглеждане делата по т. 1 и т. 2 Съдебна зала No 1, а при необходимост и Съдебна зала No 2, находяща се на първи етаж на сградата на Съдебна палата – Ямбол, като залите се обезпечат с необходимите средства срещу разпространение на инфекцията.
 5. За периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. (вкл.) ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 и т. 2.
 6. Призоваването и съобщаваното по делата по т. 1 и т. 2 ДА СЕ ИЗВЪРШВА по телефон или по електронен път.
 7. Отменям т. 1 от моя Заповед No 216/10.03.2020 година.

Заповедта да се обяви на всички съдии и съдебни служители чрез папка „Административна дейност” – за изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната електронна страници на Окръжен съд – Ямбол.

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение на административните ръководители на Районен съд – Ямбол, Окръжна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Ямбол, ОЗ „Охрана” – Ямбол, Агенция по вписванията – Ямбол.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ:/ВАСИЛ ПЕТКОВ/

About the Author :

Leave a reply