“Съгласие” кани на общо събрание членовете на читалището

П О К А Н А 

На основание чл.15 ал.1 от Закона за народните читалища и чл.20  ал.1 от  Устава на  НЧ”Съгласие-1862”    гр.Ямбол,

Настоятелството свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на 17 март 2016 год.от 17 часа в Синия салон на читалището при следния

ДНЕВЕН  РЕД: 

       1.Отчет за дейността на читалището за 2015 год.

2.Приемане на годишният отчет за приходите и разходите за 2015 год.

3.Доклад на проверителната комисия за периода 2013 -2015г год.

4.Приемане на бюджета за 2016 год.

5.Освобождаване на Председателя на читалището,членовете на читалищното настоятелство и членовете на проверителната комисия от длъжност и от отговорност,поради изтичане на мандата им.

6.Избор на Председател на НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.

7.Избор на членове на читалищното настоятелство и членове на проверителната комисия.

8.Други.

Каним всички членове на читалището да присъстват.

                                                        ОТ   НАСТОЯТЕЛСТВОТО

About the Author :