Съветници искат жандармерията да ходи всяка седмица в Стралджа

DSC08746aС цел преодоляване на разширяващата се битова престъпност, опазване на селскостопанската продукция, осигуряване на по-добър обществен ред  и сигурност на гражданите на свое заседание съветниците взеха решение кметът на община Стралджа Митко Андонов  да  отправи искане до РУ ”Полиция” Стралджа  за ежеседмично присъствие на Специализирано полицейско подразделение „Жандармерия” Бургас на територията на община Стралджа.  Освен това имайки предвид, че РУ”Полиция” работи с намален състав г-н Андонов  ще настоява пред ОД на МВР Ямбол и  МВР за попълване  щата на РУ ”Полиция” – Стралджа. Вземането на това решение беше предхождано от един активен диалог в заседанието на ОбС по темата, „престъпност” в града и общината по внесената от съветника Гроздан Иванов  докладна записка  и проект за декларация. Дебатите доказаха сериозната ангажираност  на общинските съветници, на ръководството на общината,  и  РУ”Полиция” за предприемане на възможно най-добрите мерки за прекратяване на ширещата се битова престъпност. В заседанието, проведено на 27 март  взе участие и Йордан Йорданов, началник на РУ”Полиция”, който даде подробна информация за дейността на полицията в това направление. Стана ясно, че от доста време управлението работа с 24 % непопълнен щат, което видимо затруднява работата. Той посочи като иновативни съвместните решения с общината за осигуряване видеонаблюдение в различни части на града, изпълнението на Наредба № 17 за движението на ППС с животинска тяга и други инициативи.

Присъстващите в залата изслушаха с внимание кметът Митко Андонов, който информира за всички предприети мерки по ограничаване на битовата престъпност / очаквайте в следващия брой интервю с г-н Андонов по тези въпроси/. Той изрази задоволството си, че ОбС приема присърце  този важен за обществото въпрос и  решенията, взети в потвърждение становището на постоянните комисии. С тези си действия  съветниците показаха реализма и разбирането за възможностите на специализираните жандармерийски части да присъстват на територията на общината.

Съветниците узакониха предоставянето на пасища и мери общинска собственост за ползване от земеделски производители-животновъди срещу заплащане такса от 6 лв/дка със задължението за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.  В землището на Атолово, за парцели попадащи в НАТУРА 2000, таксата е от 7 лв/дка. Ползвателите нямат право да променят предназначението на мерите и пасищата, трябва да ги почистват от нежелана растителност, да ги опазват от пожари. Предоставянето на мери и пасища става съобразно броя и вида на животните  в минимален размер за срок от една година: крава – от 2 до 10 дка, телета, малачета, юници – 2 до 8 дка, овце-майки, кози-майки – 1-3 дка. Взето беше и решение за предоставяне на търг свободните мери и пасища, неочертани от земеделските производители, гласувани по предходната докладна записка.

About the Author :