Съветниците подкрепят “Независим живот”

DSC02749Община Стралджа да подаде проектно предложение  по операция „Независим живот” по приоритетна ос 2”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , а именно „Звена към ДСП в община Стралджа – 2”, решиха съветниците на своето майско заседание. Целта е подкрепа на дейността на създадените три звена по операция „Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуга за социално включване в домашна среда, поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.

Изпълнявайки социалната политика ръководството на общината  определя операцията „Независим живот” като необходима за подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в отговор на комплексните  потребности, / вкл. и здравни/, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците  от социалното включване и бедността, както и преодоляване  на възможности за връщането на  реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.  Тази операция допълва и надгражда операция „Помощ в дома” и „Артернативи”, както и други мерки, финансирани по ОП”Развитие на човешките ресурси”, чрез прилагане на нов широкоспектърен  подход за децентрализирано  предоставяне на общинско ниво  на почасови услуги  на хора с увреждания  и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването. Минималната стойност на помощта по операцията е 80 000 лв., а максимума – 500 000 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа,  включват  осигуряване достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, възоснова на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността  на съществуващи и създадени нови звена , като минималната продължителност на предоставяне на услугата следва да бъде 18 месеца. Предвижда се обучение на персонала за предоставяне на услугите, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социалните услуги, мотивационна и/ или психологическа  или друг тип подкрепа, осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, при необходимост.

 

About the Author :