Съветниците на Стралджа приеха важни наредби

DSC02789aНа своето 33-то заседание две важни наредби утвърдиха  съветниците в Стралджа. Преди това  необходимото внимание беше отделено на   внесения от Митко Андонов, кмет на общината, доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. Очаквана беше активността по обсъждане   проекта на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стралджа. С видим интерес общинските съветници се впуснаха в активен диалог за необходимостта от новия документ и решаване на конкретни въпроси по  събирането на отпадъците. Настояваха за стриктно спазване графика на фирмата отговаряща за събирането на отпадъците . Появи се и предложение за изслушване информация за работата на фирмата лично от нейния ръководител. Направено беше предложение за  по-строги санкции към тези, които създават нерегламентирани сметища. Не липсваха въпроси и за начина по който става разпределянето на нови съдове за смет по адреси.  Единодушно съветниците подкрепиха идеята за активна  сериозна и последователна разяснителна кампания сред населението за разделно събиране на отпадъците. С одобрение беше посрещнато обяснението на Анна Грозева , еколог, за планираните дейности в това направление . Стана ясно, че е в ход подготовката на 4 вида информационни брошури по темата, проведени са обсъждания с учениците, предвидени са информационни срещи по селата  и в общинския център.

Като цяло оценката на съветниците за Наредбата за управление на отпадъците е със знак на одобрение. Тя определя правата и задълженията на кмета на общината, който планира, организира и контролира управлението на битовите , строителни и масоворазпространени отпадъци на територията на общината, съобразно изискванията на ЗУО и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Наредбата фиксира  още  задълженията и отговорностите на физическите и юридически лица, организацията на дейността по третиране на отпадъците вкл. битови, едрогабаритни, строителни и опасни отпадъци. Предвиден е  раздел  за управление на негодни за употреба батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване и отработени моторни масла, излезли от употреба МПС, отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба автомобилни гуми. В раздел „Административно-наказателни разпоредби” са посочени санкциите  за нарушение на Наредбата – глоба в размер от 20 до 5000 лв. на физическите лица и от 100 до 50 000 лв. на юридическите лица  и едноличните търговци.   С 10 гласа „за” и 5 – въздържали се” Наредбата беше приета.

С внимание съветниците се отнесоха и към предложения проект за Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Целта на новоприетия документ е  да се насърчават производства и услуги, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на  високопроизводителни работни места. Мерките, включени в документа са в съответствие с основните цели на стратегията „Евпропа 2020” за интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната  активност в страната.

Надя Жечева

     

About the Author :