Събрание на БЧК – Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ края на  януари 2015 г. Общинското ръководство на БЧК-Ямбол проведе първото си за тази година редовно заседание. Освен членовете на общинското ръководство, участие в него взеха председателите и зам.-председателите на петнадестте дружества на БЧК,  функциониращи на територията на града, директорът на секретариата на ОС на БЧК – инж. Митко Филипов и Добриела Праматарова-специалист. Заседанието премина под председателството на г-жа Иванка Георгиева-председател на Общинския съвет на БЧК-Ямбол,

Част от дневния ред на заседанието бе запознаване с актуалното състояние на общинската организация в организационен план, възможностите за разширяване обхвата на дружествата на БЧК на територията на град Ямбол, Общинския план за работа на организацията през 2015г., приет от делегатите на Общинското общо събрание в началото на м. декември 2014г. и подготовката за предстоящото през м. февруари Областно общо събрание на БЧК-Ямбол.

След обсъжданията и с оглед необходимостта от повишаване уменията и способността на доброволците на БЧК да оказват първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, бе взето решение да се предприемат действия за организирането на поредица от обучения по темата, като до края на 2015г. се обхванат всички доброволци-членове на дружествата на БЧК към Общинската организация и се обърне специално внимание доброволците със специфични потребности – с увреден слух, зрение, трудности в придвижването и др.

                                                                                      Добриела Праматарова

About the Author :