Събарянето на „Парахода” се отлага

ch 1Събарянето на сграда „Парахода” се отлага, след като на заседание на 29 март Общински съвет одобри задание и допусна изработване на подробен устройствен план без промяна на регулацията около сградата и със запазване на трайния й градоустройствен статут в застроителния план.

Предложението е внесено от общинска администрация, защото по инициатива на граждани Националният институт за недвижимо културно наследство е започнал процедура за декларирането на сградата като недвижима културна ценност от местно значение.

p1Самата процедура не е завършила, защото е на етап проучване и изготвяне на експертна оценка от Института, но запазването на сградата в застроителния план на града е истинска победа за гражданската активност на Ямбол и затова е важно да се знае какъв е правилният алгоритъм гражданите да въздействат на решенията на общинска администрация за териториалното устройство на града, когато не са съгласни с тях.

Припомням хронологията на събитията. Точно преди година отново на 29 март, по предложение на кмета Общински съвет взе решение за изработване на подробен устройствен план на тази част от града, в която попада и сграда „Парахода”, като се предвиждаше да се промени регулацията на имота без да се запази сградата, а това „отвързваше” ръцете на общината след приключване на процедурата да събори сградата и то за да направи паркинг да разшири Синята зона.

Първа за това намерение на общината алармира общинският съветник Мариета Сивкова, а недоволството на ямболските граждани от това решение на общината беше проявено в подписка, в която само за 10 дни бяха събрани 1294 подписа и инициаторите й я внесоха в Общински съвет.

Подробният устройствен план, предвиждащ събарянето на „Парахода”, беше изработен и обявен на заинтересованите страни, но в законоустановения срок бяха постъпили множество жалби.

На 4 юли 2018 г. Общинският експертен съвет по устройство на територията към община Ямбол разглежда изработения проект, заедно с постъпилите множество жалби, и връща проекта с протоколирани мотиви и забележки.

На 9 юли 2018 г. девет граждани на Ямбол, сред които са четирима архитекти, двама инженери, писател, журналист и лекар, внасят документация в Министерство на културата и в Националния институт за недвижимо културно наследство с предложение за деклариране на сградата като недвижима културна ценност на основание чл.58 ал.4 от Закона за културното наследство. Предложението е внесено от арх. Даниела Сивкова, арх. Илия Бумбалов, арх. Ангел Калайджиев, арх. Димитър Бъчваров, Христо Карастоянов – писател, Диана Иванова- журналист, д-р Камен Гърдев, инж. Надежда Кадурина-Цанева и инж. Ангел Ангелов, управител на НТС – Ямбол. Няма как като инициатори на това предложение да не бъдем благодарни на идеята на арх. Даниела Сивкова, която успя да открие работещата схема за спасяване на сградата и с цялата си инициативност и професионализъм да привлече и други специалисти, за да се подготви цялата документация и да се внесе в Министерство на културата и в Националния институт за недвижимо културно наследство. Предложението беше подкрепено и от Фондация “Български архитектурен модернизъм” със становище на Васил Макаринов.

На 19 юли 2018 г. Общински съвет – Ямбол и кмета на община Ямбол са уведомени за започнатата процедура, с което следва да не се предприемат каквито и да е действия, свързани със сградата, преди да приключи започнатото производство по Закона за културното наследство.

На 29 ноември 2018 г. в Общинския експертен съвет по устройство на територията е внесен отново подробен устройствен план за територията, но с предложение да се одобри частично, без да се засяга частта, в която е сграда „Парахода”, заради започналата процедура по Закона за културното наследство. Експертният съвет не приема предложението и връща проекта за ПУП с мотив, че същият следва да се преработи частично с намален обхват, като се отрази запазването на „Парахода”. Това е и причината за новото предложение на общинска администрация, което беше одобрено от Общински съвет на 29 март 2019 г.

Всички, които милеят за опазване на емблемите на Ямбол, се надяваме цялата гражданска енергия за запазване на „Парахода” да се увенчае с успех и тази сграда да бъде обявена за недвижима културна ценност от местно значение, което ще гарантира нейното опазване и в бъдеще, защото вече се броят на пръсти физиономичните сгради на Ямбол, които носят духа от близкото и по-далечно минало на града. А всички знаем, че град без минало няма и бъдеще…

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply