Супервизия на наетите лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”

IMGP8607Община Болярово като партньор на Агенцията за социално подпомагане продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Във връзка с изпълнение на Дейност 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата” на 3 и 4 февруари 2016 г. се проведе супервизия на личните асистенти разделени на две групи по 8 лица. Община Болярово осигури зала за провеждането. Супервизията се проведе от определения служител на дирекция „Социално подпомагане” гр. Елхово г-жа Събева.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

About the Author :