Строителната програма на „Тунджа” за 2019 г. надхвърля 8 млн. лв.

ch 1Строителната програма на община „Тунджа” за 2019 г. надхвърля 8 млн. лв. – в бюджета са заложени 1 754 644 лв. капиталови разходи и още 400 000 лв. за текущи ремонти, през годината ще започне реализацията и на най-големия инфраструктурен проект на общината за реконструкция на водопроводната мрежа в три села на обща стойност 5 825 116, 51 лв.

Отделно общината очаква одобрение и по още два инфраструктурни проекта по Програма за развитие на селските райони, които са на обща стойност над 1,950 млн. лв. и ще кандидатства с още 4 проекта пред „МИГ Тунджа”за над 780 000 лв.

ch 2На този етап през годината вече са завършени преходните обекти от 2018 г.

Изпълнен е вторият етап от тротоар и парково осветление по ул. “Христо Ботев” в с. Кукорево. Извършен е ремонт на читалището в с. Меден кладенец. Приключи  преустройството и пристройка към ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново. Направен е и основен ремонт на язовирна стена и преливник на язовир в с. Окоп.

pr  ch 1Тепърва през годината ще се възлагат строителни работи за 1 122 000  лв.

Предстои изграждането на отоплителна инсталация и възстановяване на северната фасада на  ОУ “Св.Паисий Хилендарски”, с.Скалица; ще ще извършва основен ремонт на ул. „Г. С. Раковски“,  с. Крумово. Останалите обекти от капиталовата програма през годната са: изграждане на спортен комплекс, с. Бояджик; реконструкция на площад в с. Кабиле; реконструкция на площадно пространство с. Калчево; отводняване на ул.”Поморие” и ул. “Трети март”, с. Завой – II етап; ремонт на сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 1929“, с. Каравелово; ремонт на сградата на НЧ „Пробуда – 1928“, с. Могила; благоустрояване и озеленяване в с. Меден кладенец; възстановяване на селищен парк в с. Савино; изместване на водопровод, с. Скалица; изработка и монтаж на автоспирка в с. Хаджидимитрово; възстановяване ограда на гробищен парк с. Козарево и възстановяване ограда на гробищен парк с. Миладиновци.

pr ch 2Ще бъдат изготвени инвестиционни проекти и извършени ремонтни дейности в още няколко села – ремонт на сградата на кметство, с. Ген. Инзово; реконструкция на ВиК инсталация на детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево; основен ремонт на сградата на здравен дом, с. Маломир; изграждане на водосток на кръстовищата на ул. “Добруджа” и “Петър Момчилов”, с. Роза и изграждане на тротоарна настилка по ул. „Тунджа“, с. Окоп.

Вече са изготвени са инвестиционни проекти за основен ремонт на детска градина в с. Веселиново; общинска сграда в с. Кукорево и реконструкция на спортна площадка в с. Безмер.

Предстои да бъдат възложени и изработени инвестиционни проекти на стойност 23 500  лв. за основен ремонт на: улици „Й. Андонов“ и „Кокиче“, с. Веселиново; улици „Г. Раковски“ и „Ю. Гагарин“, с. Ханово; улица „Гусла“, с. Чарган; читалище с. Гълъбинци; читалище с. Ханово.

Във връзка с инвестиционни намерения на община „Тунджа“ ще бъдат изработени подробни устройствени планове за имоти в селата Кабиле, Окоп и Хаджидимитрово на стойност 17 100 лв.

Община „Тунджа“ ще кандидатства с 4 проектни приложения по Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на СНЦ “МИГ – Тунджа“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на обща стойност 782 000 лв. без ДДС. По първия проект се предвижда да се извърши ремонт на сградите на народните читалища в с. Търнава и с. Челник.

Вторият проект е за основен ремонт на детска градина в с. Крумово и на отоплителната инсталация на ОУ „Васил Левски“ в с. Тенево.

Третият проект е за реконструкция на спортните  площадки в селата Безмер и  Кукорево.

Четвъртият проект предвижда ремонт на части от улици в две села  – ул. „Странджа” с. Ботево; ул. „П. Волов” и  ул. „Поп Андрей” с. Тенево.

Одобрението на проектните предложения ще бъде осъществено през настоящата година като периода за реализация на дейностите ще бъде в рамките на 24 месеца от подписване на договори за финансиране.

В  момента текат процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители по другия голям инфраструктурен проект, за който общината има подписан договор по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за 5 825 116,51 лв. без ДДС.

По проекта ще бъде извършена реконструкция и разширение водопроводна мрежа в селата Ботево, Роза и Безмер.

В Ботево ще бъдат извършени монтажни работи по напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – с обща дължина 6265,84 м, в т.ч. 170 бр. сградни водопроводни отклонения.

В  Роза  ще се извършва реконструкция на водоснабдителната система – Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ  с обща дължина  7487,88 м,  в т.ч. 236 бр. сградни водопроводни отклонения.

В Безмер ще бъде извършена реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа с обща дължина  8162,60 м, в т.ч. 280 бр. сградни водопроводни отклонения.

В резултат на икономии от целевите средства за за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа предстои възлагането на текущи ремонти по общинската пътна мрежа в участъците на пътищата Маломир – Коневец, първокласния път за Елхово – с. Тенево, Кабиле – Дражево, Драма – Дряново на обща стойност 200 000 лв.

Предстои възлагане на текущи ремонти и по уличната мрежа в населените места от общината на стойност 300 000 лв.

През 2019 г. общината очаква одобрение и на подадени проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони.

Първият е „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване в селата Дражево, Калчево, Роза и Чарган” на обща стойност 781 677.69 лв. без ДДС.

Вторият е “Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на община “Тунджа” за 1 168 394.43 лв. без ДДС.

Строителната програма на общината за 2019 г. ще бъде напрегната, още повече че проектите с европейско финансиране се бавеха досега и тепърва ще трябва да бъдат напълно завършени най-късно до 2023 г.

 

About the Author :