Строги мерки въвеждат и в община Болярово

Със заповед на кмета на Болярово се въвеждат строги мерки на територията на общината. Ето и текста на самата заповед:

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

I Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Болярово до 29.03.2020 г.:

1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене: за град Болярово: ресторант „Странджа“, ресторант „Казино“, кафе „Фреш“; за село Стефан Караджово: Ресторант; за село Попово – Пивница, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

2.Да се преустановят посещенията и приемът на посетители в хижата в землището на село Стефан Караджово и в базата на район „Водоснабдяване и канализация“ – град Болярово, намираща се край язовир „Малко Шарково“, село Малко Шарково.

3.Отменя се приемът на граждани в административните сгради на община Болярово. Приемът ще се осъществява в Центъра за административно обслужване в гр. Болярово.

Отменят се командировките на служителите на общината. За среща на граждани със служителите на община Болярово, дежурният по ОбСС да съгласува по телефона.

4.Да преустановят работа всички пенсионерски клубове в населените места на община Болярово.

5.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища и екскурзии и други) в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа“ в с. Стефан Караджово за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

6.Преустановяват се посещенията на деца в ДГ „Здравец“ и филиали в гр. Болярово, с. Шарково, с. Воден и с. Стефан Караджово за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

7.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

8.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други).

9.Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

10.Преустановяване на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения, не се допускат посещения на външни лица в социалните заведения (домове за възрастни хора, домове за деца и др.)

II  Кметовете на населените места да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

III. Срокът и обхватът на мерките по т.I може да бъде променен, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед да се сведе до всички длъжностни лица и лица, които имат отношение към нея, както и на служителите на МВР за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Христо Христов,

кмет на община Болярово

About the Author :

Leave a reply