Стратегическото планиране – гарант за по-добро бъдеще

13415510_1108358302556038_4859691636021488967_oПоредното обучение, състояло се в рамките на два дни – 8 юни и 9 юни 2016 година, бе продиктувано отново от загриженост за състоянието на образованието в община Болярово.

Изработване на стратегически план за работата на Общинското училищно настоятелство – тази беше основната тема на занятията с лектор Радостина Петрова от фирма „Кавангард“ ЕООД – град София. Присъстващите (ръководството и членовете на настоятелството, родители, учители, общественици) имаха ползотворната възможност не само да получат теоретични насоки, но и да споделят своите идеи, вижданията си за бъдещето на образователното дело в региона.

13442501_1108358305889371_3172508767095905050_oПърво беше разяснена необходимостта от стратегическо планиране. Всъщност то се прави, за да бъде дадена желаната стратегическа ориентация на съответните политики; да се определят ключовите проблеми на развитието; оценяване на съществуващия потенциал, оразмеряване на конкретните нужди и осигуряване на база за ефективно и интегрирано по-нататъшно развитие. Всичко това налагаше уточняване на основните понятия, с които се борави в презентацията: планиране, план, стратегически план, програмиране. За да се стигне в последствие до същността на стратегическото планиране. Чрез него се формулират дългосрочни програми и управленски цели, определят се усилията и ресурсите; набелязват се планови показатели за измерване на постигнатия напредък; става обединяване на вижданията на заинтересованите страни с цел постигане на обща визия въз основа на споделени ценности.

13458702_1108358299222705_5497083926506440767_oГоспожа Петрова изчерпателно запозна аудиторията с характеристиките на стратегическото планиране, както и с видовете стратегии (според обекта и съдържанието им). Защото при изготвянето на стратегически документ тази информация би била изключително необходима. Ползите от прилагането на стратегическия подход са значителни: ясна посока и определеност на бъдещето, по-организиран управленски подход, ясна основа за определяне на конкретните задачи, превенция на загубата, постигане на общо съгласие (което консолидира и мотивира хората).

Стратегическото планиране включва различни, последователни етапи: стратегически анализ, избор на мисия и стратегически цели, формулиране и избор на стратегии, разработване на проекти и програми за реализиране на стратегическите цели. Добре планирана, детайлно разработена в теоретичен аспект, всяка колективна дейност води до висока резултатност. А в областта на образованието това е още по-належащо, защото картината буди основателна тревога. Ето защо задълбоченият социално-икономически анализ допринася за по-доброто стратегическо планиране. Участниците бяха запознати с изискванията към разработката му. Освен това – с така наречения SWOT–анализ (една от стъпките му). Това е популярна техника в стратегическото управление, разработена от Алберт Хъмфри. За целите на този тип анализ е приложима общата матрица на метода, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и заплахи). Образно бе разяснено и понятието „дърво на проблемите“- те се превръщат в цели и всъщност преминават в друго измерение – „дърво на целите“.

Изпълнението на стратегически и планови документи трябва да бъде под непрестанно наблюдение – така се постига прозрачност, отчетност, отговорност, съгласуваност на политиките, рационалност, ефективност, подобряване на качеството.  Както и системен контрол относно изпълнението на стратегията.

Обучението включваше и практически занятия: обособени бяха групи, като всяка от тях получи съответните задачи: изготвяне на SWOT–анализ относно набелязване на стратегически цели, формулиране на визия за развитие на образованието в нашата община и т.н.

Обучаваните участници показаха реалистично виждане към проблемите в местното образование, предлагайки ползотворни идеи за разрешаването им.

А всичко това е предпоставка за ефективно стратегическо планиране и отлична работа на Общинското училищно настоятелство.

About the Author :