Стралджа учредява Местна инициативна група

STRИ община Стралджа ще учреди Местна инициативна група, за да участва в новия вариант на подхода ЛИДЕР, който през този програмен период се нарича Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

На 07.12.2015г., кметът на община Стралджа подписа Договор РД 50-212/07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С това на практика на територията на община Стралджа стартира учредяването, регистрацията на Местна инициативна група с цел прилагане на подхода   и подготовка на Стратегия за ВОМР на учредената МИГ.

About the Author :