Стралджа с пети проект по ОП „Административен капацитет”

DSC03377В изпълнение на проект „Надграждащо обучение – община Стралджа”-  пети поред по ОП ”Административен капацитет”, осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ,  служителите от общинска администрация участваха в тридневно обучение в Поморие. Проектът, който е по приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация” има за  цел  придобиване на нови компетенции и осигуряване качествено и адекватно обслужване на гражданите чрез надграждащи обучения.

На старта на обучението кметът на общината Митко Андонов поздрави участниците, припомни целите и задачите на проекта и изрази всеобщото желание след обучението административното обслужване в общината да навлезе в един нов етап, а гражданите да усетят още по-сериозно внимание и европейско обслужване. Това потвърди и Атанаска Христова секретар на общината и ръководител на проекта.

Проф. Милен Балтов много интересно представи темата „Управление на промяната, времето и стреса”, ангажира вниманието на курсистите за феномена „време” и неговата стойност, насочи последвалия диалог към целите, приоритетите и планирането както и за това какво трябва да се определя като спешно в работата на служителите. Личната ефективност, доброто ефективно планиране на работното време днес вече не са само понятия, а конкретни познания на административните служители. Всеки от тях е наясно с подходите, методите и техниките за справяне със стреса, с умение биха могли да управляват емоциите си, което превръща натоварения с напрежение работен ден в далеч по-поносим и приятен. За това допринесе  лектор Марина Дичева, а Светла Динева занима аудиторията с що е това ефективност и ефикасност, мотивация и удовлетвореност. В хода на работата разговорите преминаваха от модел на Левин , принцип на Парето и прозореца на Айзенхауер до йерархия на потребностите по Маслоу и двуфакторната теория на Херцберг за мотивацията…

Като доказателство за добре усвоена теория участниците  с огромно желание приеха предизвикателството за изграждане монумент на високоефективните хора, където идеите бяха забележителни, а изпълнението и представянето –  перфектни. Богатство на идеите имаше в изготвяне и представяне на видеоклип на тема „Община Стралджа – мислим и работим за нея”. За още по-доброто опознаване съдейства попълването на различни тестове. На финала всеки получи сертификат за завършено обучение с пожелание за мотивирана и  ефективна  работа в общинска администрация в името и за доброто на гражданите. С благодарност към лекторите и участниците г-жа Христова потвърди, че обучението е изиграло ролята си за повишаване  квалификацията на служителите в администрацията и проектът е допринесъл за придобиване на ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията. Всичко това ще способства за изграждане на лидери, способни да постигнат обвързаност на поставените стратегически цели на администрацията с управлението на човешките ресурси в нея, за повишаване професионалните знания и умения на общинските служители.

Надя Жечева

About the Author :