Стралджа раздава 13 000 дка пасища и мери

pashaПрез стопанската 2016/2017 г. близо 13 хил. дка  общински пасища, мери и ливади в община Стралджа  ще бъдат предоставени за индивидуално ползване на земеделски производители с регистрирани животновъдни обекти. Разпределението е с решение на ОбС  съобразно  броя и вида на регистрираните пасищни животни на собствениците. Най-много са площите в землищата на селата Атолово – над 1330дка, Воденичане- 1160 дка,   Зимница – над 700 дка, в Стралджа те са повече от  800 дка. Годишната наемна цена е  8 лв./дка в землището на Атолово, където земите попадат в „Натура 2000”, и 7 лв/дка в останалите землища.

Договорите между общината и правоимащите животновъди  ще се сключват за пет години, след заплащане на наемната цена. Сред задълженията на ползвателите е да не променят предназначението на мерите и пасищата, да ги поддържат в добро  земеделско и екологично състояние. Задължително е да се спазват съществуващите полски граници. Изрична е забраната за палене на суха растителност в мерите и пасищата.  Не се допуска ограждане на предоставените площи и ограничаване на свободния достъп до тях.

В решението на съветниците се посочва още, че пасищата, мерите и ливадите определени за общо ползване се ползват безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни.

About the Author :