Стралджа подписа договор за нов проект

Picture 135- норв.прКмета на община Стралджа – г-н Митко Андонов подписа на 18.08.2015 г. в Министерство на енергетиката договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект:  “Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия  в отоплителни инсталации  на училища,  ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол” по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общата стойност на проекта е 394 773 € или 772 109  лв.

Очакваните резултати от дейностите предвидени в проекта ще се ползват от по-голямата част от населението на гр.Стралджа. Целите на общината с реализацията на проекта са насочени към бъдещето на града в лицето на децата и учениците. Оползотворяването на природния ресурс  гореща изворна вода, с което  богатство малко райони у нас са дарени, е отдавнашна мечта за стралджани.

Изготвения през 2013 год. по идея на кмета и общинското ръководство технически проект обхваща:

Изграждане на водовземна помпена станция при съществуващ хидротермален сондаж и  довеждащ водопровод  до котелните на СОУ”П. К. Яворов”, ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” , ОДЗ „Здравец”  и  ЦДГ „Мати Рубенова” в гр. Стралджа;  Природната гореща вода ще загрява чрез топлообменници водата  във всяка вътрешна отоплителна мрежа. По този начин ще се постига икономия на горива над 70% от сега изразходваните количества. От друга страна ще се намали замърсяването на атмосферата над града с намалянето на количествата изгорели газове от комините на котелните.

         

About the Author :