Стралджа подготвя проектобюджет 2015

12969105984rfТри работни комисии ще разработват по дейности общинския бюджет  за 2015 г. на община Стралджа. Със заповед кмет на общината Митко Андонов определя комисията по социалните дейности да се ръководи от Мария Толева, зам.-кмет, комисията по териториално развитие и общинска собственост ще се председателства от Иван Георгиев, зам.-кмет, а тази на общинската администрация ще оглави секретаря Атанаска Христова.  Като членове на работните групи са включени общински съветници, кметове и км.наместници, нач.отдели  както и специалисти в направленията. В своята работа групите ще се ръководят от Общинския план за развитие до 2020г., тригодишната прогноза за местни дейности 2015-2017г., ще имат пред вид още проектобюджета на общината –местни дейности и предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетните звена и НПО. След приемане на ЗДБРБ за 2015г. ще се съобразят и с параметрите на бюджетните взаимоотношения с републиканския бюджет за 2015 г.

Целта е разработката на проекта за общински бюджет 2015 да бъде подготвен по приходна и разходна част, по параграфи, дейности и функции, по бюджетни разпоредители в срок до 20 ноември т. г. За настолни книги ще се използват още Законът за публичните финанси и Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнението и отчитането  на общинския бюджет, ЗМДТ, Наредбите № 5 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, №12 за определяне размера на местните данъци, Кодекса за социално осигуряване, ЗБДОО за 2015г., ЗБНЗОК за 2015 г. и др.

Съгласно заповедта в седемдневен срок от разработката трябва да се организира публично обсъждане на проекта за общински бюджет 2015 г. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Иван Георгиев, зам.-кмет на общината.

About the Author :