Стралджа открива официално рекултивираното депо

STRОбщина Стралджа съобщава на своите граждани, че във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”, на 20.01.2016г. в 14.00 ще се проведе Официално откриване на рекултивирания терен на депо за битови отпадъци на Община Стралджа, ПИ 69660.420.1, землище на гр. Стралджа. Събитието ще се състои в местността „Дружба“, землището на гр. Стралджа.

С изпълнението на този партньорски проект общините Стралджа, Ямбол, Сливен, Нова Загора и „Тунджа“ изградиха регионално депо и закриха съществуващите общински депа за отпадъци, което допринася както за подобряване на околната среда в регион Ямбол, така и за прилагането на законодателните изисквания в сферата на управление на отпадъците.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта възлезе на 31 266 832,43 лв., от които 24 928 667,17 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, 4 399 176,56 лв.  – национално финансиране и 1 938 988,70  лв. – собствен принос на общините по проекта. Срокът за изпълнението му е 31.03.2016г.

Стойността на проектирането и същинските дейности на рекултивацията на общинското депо на Община Стралджа е 3 841 200 лв. Изпълнението приключи на 23.12.2015г. с издаване на разрешение за ползване.

About the Author :