Стралджа осигурява по-добър обществен ред

DSC07922aПовишаване ефективността по опазване на обществения ред и сигурност на гражданите в община Стралджа е основната цел на Споразумението за обществен ред и сигурност, подписано от  кмета на общината Митко Андонов и Йордан Йорданов, началник на РУ”Полиция”. Документът е в изпълнение на „Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2014-2015г.” Основните насоки на взаимодействието между община и полиция  са свързани с противодействие на битовата престъпност и опазване на публичното имущество, превенция на престъпността сред уязвими групи – деца и младежи, възрастни и самотно живеещи, малцинствени групи, жертви на престъпления, бездомници и др.Свое предимствено място има и въпросът по превенция  и противодействие по опазване на селскостопанското имущество, един от особено тревожните проблеми на общината. Конкретните дейности,  свързани с изпълнение на основните насоки в Споразумението, са  изготвяне на анализи на извършените престъпления и набелязване мерки за въвеждане разумни граници на извършваните престъпления, засилване на полицейското присъствие в тъмната част на денонощието както в града така и по селата,  въвеждане на видеонаблюдение в общинския център. Със загриженост за децата  в началото на всяка нова учебна година ще продължават срещите  между училищните ръководства и представителите на общината и РУП за осигуряване на сериозна охрана и пропусквателен режим. Ще продължават дискусиите за вредата от упойващите вещества, както и кампаниите за превенция на трафика на хора. Като една от най-важните задачи за района остава охраната на селскостопанската продукция. Предвидени са засилени мерки на контрол на ППС превозващи продукция, контрол върху изкупвателните пунктове, съдействие при назначаване  и обучение на  полски пазачи и горска охрана в общината. Свое място в Споразумението имат и дейностите  по безопасност на движението. Те включват периодични анализи на пътния травматизъм, подготовка на планове за организация на движението и паркирането в населените места,  засилване полицейското присъствие в района на парковете, училищата и детските площадки. Предвидените  задължителни механизми на контрол, взаимодействие и публичност задължават  на всяко тримесечие  подготовка и представяне на информация за състоянието на престъпността и опазване на обществения ред, участие на нач.на РУП в Деня на кмета, подаване на периодична информация на медиите по опазване на обществения ред и безопасност на движението. Споразумението се придружава и от годишен План за противодействие на битовата престъпност където всяко от конкретните мероприятия има срок на изпълнение и отговорник.

Надя Жечева

About the Author :