Стралджа заема 26 място по усвояване на европейските програми

chelenСтралджа е община със социално ориентирана политика. Водещ фактор при управлението й е осигуряване на съвременни условия за живот на всички възрастови групи от населението.

От началото на програмния период до момента общината натрупа богат опит, подготвяйки и реализирайки проекти, финансирани със средства от Европейския съюз по различни оперативни програми, и по този начин се нареди на 26 място в страната по усвояване на средства от европейските програми.

За този период общината се утвърди със собствен административен капацитет от екипи за изпълнение на европейски проекти.

Конкретно по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция, текущото състояние по изпълнение на проекти от началото на 2015 г. се определя като задоволително. Това потвърди със своята информация на августовското заседание на ОбС кметът на общината Митко Андонов.

Няколко са важните проекти, които община Стралджа  изпълнява по програмите. Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане и рехабилитация на общински пътища Стралджа-Атолово и Воденичане – Джинот в община Стралджа, област Ямбол” по мярка 321- Основни услуги за населението и икономиката в селските райони е с продължителност 30 месеца и бюджет близо 5 500 000 лв. Всички сключени договори по проведените по проекта процедури са одобрени от ДФ „Земеделие”.  С откриване на строителна площадка  през февруари тази година започна изпълнението на строително-монтажните работи.

Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стралджа” по ПРСР, мярка 223 – първоначално залесяване на неземеделски земи на обща стойност 58 324 лв., е в период на приключване. Залесени с черен бор са 158 дка в местността „Мараш”.

Проект „Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци в община Стралджа” по мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, ще се изпълнява за период от 18,5 месеца. Бюджетът е в размер на 2 069 217 лв. Строителните дейности стартираха в края на юли и продължават в ударно темпо.

Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Стралджа” ще се изпълнява в рамките на 301 685 лв. и предвижда почистване и залесяване с широколистни дървесни видове (липа, акация и др.) на изоставена земеделска земя в селата Люлин, Александрово и Недялско на обща площ 220 дка. Към настоящия момент се провежда  процедура за избор на изпълнител за почистване и залесяване с широколистни видове  на изоставена земеделска земя в селата.

Проект „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари” по ПРСР, мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности, е с продължителност 24 месеца. Сключеният договор за финансиране е от 19 декември 2014 г. По проекта се предвижда изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение на територията на общината в землището на Войника, местност Войнишки Бакаджик. Към настоящия момент се провеждат процедури за избор на изпълнители на строително монтажните работи и строителен надзор.

Проект „Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие”, мярка 1.3. „Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество”, е с продължителност 14 месеца, стойност 674 908 лв. С реализирането на този проект по Програмата за трансгранично сътрудничество се цели подобряване достъпността, безопасността и стандарта в населените места  Стралджа и селата Зимница, Лозенец и Воденичане чрез обновяване на уличното осветление. За целта са доставени и монтирани 220 бр. фотоволтаични улични лампи, захранвани със слънчева енергия. Проектът приключи успешно, всички разходи са верифицирани и възстановени на община Стралджа.

Проект „За по-добър живот”, приоритетна ос „Повишаване качеството на живот”, мярка 2.1. Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство е с договор на финансиране от 19 юли 2013., стойност 686 372 евро. По проекта е извършена реконструкция на 300 м от дере 2 в Стралджа, което е почистено, облицовано с бетон дъно и частично покрито със сглобяеми бетонни елементи. В хода на изпълнението са проведени семинари, информационни срещи и концерт на екологични теми, обмен на добри практики между ученици от двете партниращи общини, изготвен е филм и са закупени съдове за отпадъци.

Изпълнението на проектите в общината е на добро ниво, няма забавяне или неизпълнение на дейности. Реализирането на тези проекти ще подобри условията и качеството на живот на населението в общината.

About the Author :