Статистически данни за ямболската култура
  1. muzei1.   Музеи 

Към 31.12.2015 г. в област Ямбол действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от Ямболска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 109.4 хил. фондови единици. През 2015 г. броят на културните ценности се увеличава с 0.8% в сравнение с 2014 година.

С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2015 г. техният брой е 4.1 хиляди.

Посещенията в музеите в областта през 2015 г. са 33.9 хил. и в сравнение с 2014 г. се увеличават с 6.7%. Съответно, броят на посетителите – чужденци намалява с 15.1% и достига до 964 през 2015 година. Посещенията, осъществени в дните със свободен вход са 15.5 хиляди и спрямо предходната година са нараснали с 10.7%.

Общият персонал на музеите през 2015 г. е 49 души, като нараства с 11.4% в сравнение с предходната година.

  1. 2.   Сценични изкуства

 През 2015 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 413 представления, които са посетени от 53.3 хил. зрители. В сравнение с 2014 г. представленията се увеличават с 8.7%, а посещенията – с 0.1%. Средният брой посетители на един театър през 2015 г. е 26.7 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с 36, а средният брой представления е 207, и се наблюдава увеличение със 17 броя. Намалява средният брой посетители на едно представление – от 140 през 2014 г. на 129 души през 2015 година.

Относителният дял на представленията в театрите по националност на автора е най-голям от постановки от български автори – 67.3%, а при постановки от чужди автори – 32.7%. При посетителите в театрите делът по националност на автора е съответно при българските – 56.7%, а при чуждите – 43.3%.

През 2015 г. в област Ямбол развиват дейност 3 музикални колектива – 1 ансамбъл за народни песни и танци и 2 оркестъра. Представленията на тези колективи в сравнение с предходната година се увеличават с 31.5%, а посещенията – с 5.3%.

  1. 3.   Библиотеки 

През 2015 г. в областта има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 270.7 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той се увеличава с 0.4%. През 2015 г. броят на регистрираните й читатели е 3.0 хил., което е с 0.9% по-малко в сравнение с 2014 година. Намаляват посещенията в библиотеката с 1.4%, докато общият зает библиотечен фонд на един читател се увеличава – 45 броя. През 2015 г. заетият библиотечен фонд е 134.2 хил., което представлява 49.6% от общия библиотечен фонд за областта, а на заетите книги – 37.0% от наличния книжен фонд.

  1. 4.   Кина 

В края на 2015 г. кинопрожекциите се увеличават с 9.4%, докато посещенията намаляват 19.6% в сравнение с предходната година.

През 2015 г. са прожектирани 124 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 119 – американски, 3 – европейски и 2 – български.

 

About the Author :