Статистически данни за престъпността в региона за 2016 г.

sad13През 2016 г. в област Ямбол са приключили делата за 746 извършени престъпления, като в сравнение с 2015 г. броят им е намалял с 18.6%. С ефективни присъди са решени делата за 309 извършени престъпления (41.4%), с условно осъждане – за 305 престъпления (40.9%), за 100 престъпления (13.4%) – с освобождаване от наказание, с оправдаване – за 25 престъпления, а за 7 – делата са били прекратени.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 614 извършени престъпления, което е с 22.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

През 2016 г. в област Ямбол обвиняеми са били 816 лица, от които:

–          условно осъдени са 363 (44.5%) лица;

–          с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 313 лица, или 38.4% от

общия брой на обвиняемите;

–          освободени от наказателна отговорност са 108 (13.2%) лица;

–          оправдани са 26 обвиняеми лица (3.2%);

–          на 6 лица делата са прекратени (0.7%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 676, като в сравнение с 2015 г. намалява с 37.4%.

Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 35, или 5.2% от всички осъдени.

В структурата на осъдените лица през 2016 г. по видове престъпления с най-голям брой и относителен дял са осъдените за общоопасни престъпления – 201 лица, или 29.7% от общия брой на осъдените в област Ямбол. Осъдени за престъпления против собствеността – са 184 лица (27.2%) и за извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции – 144 лица, или 21.3%.

От общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2016 г. в област Ямбол, наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 524 души. От тях 319 лица (60.9%) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 120 лица, а с „глоба” са наказани 28 души.

Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:

–          Осъдените мъже са 613 (90.7%), а осъдените жени – 63 (9.3%);

–     Най-голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група 30 – 39 години – 190 лица, или 28.1% от общия брой на осъдените. Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) са 35, или 5.2%.

 

 

 

About the Author :