Статистически данни за здравеопазването в Ямболска област

jhgjhgjh

  1. 1.      Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област Ямбол функционират 4 болници, с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, с 397 легла, като в сравнение с 2016 г. легловият фонд на многопрофилните болници не се променя. В края на 2017 г. осигуреността на населението в областта с легла в болници е 361.1 на 100 000 души от населението, като спрямо 2016 г. тя се увеличава с 5.3 пункта.

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2017 г. е 33 с 12 легла за краткосрочно лечение. В състава на заведенията са включени 17 самостоятелни медико-технически лаборатории, 7 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 7 медицински центрове,1 дентален и 1 диагностично-консултативен център.

През 2017 г. в област Ямбол функционират 3 други здравни заведения с 50 легла. Към тях се отнасят център за спешна медицинска помощ, регионална здравна инспекция и дом за медико-социални грижи за деца.

  1. 2.      Медицински персонал

В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 359 лекари, 112 лекари по дентална медицина и 667 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 427 медицински сестри (табл. 1).

  1. 1.    Медицински персонал в област Ямбол

2016

2017

2016

2017

брой

на 10 000 души

Лекари

354

359

29.0

29.8

Лекари по дентална медицина

112

112

9.2

9.3

Медицински специалисти по здравни грижи

687

667

56.2

55.4

Акушерки

31

31

2.5

2.6

Фелдшери

75

72

6.1

6.0

Медицински сестри (всички профили)

440

427

36.0

35.4

Лаборанти (медицински и рентгенови)

80

76

6.5

6.3

Зъботехници

31

31

2.5

2.6

Други медицински специалисти

30

30

2.5

2.5

Население
На един лекар

345

336

x

x

На един лекар по дентална медицина

1092

1076

x

x

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2017 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:

• Мъже са 166 (46.2%), жени – 193 (53.8%).

• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 123, или 34.3%.

•Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 13, или 3.6%, а най-

възрастните (на 65 и повече години) – 82, или 22.8%.

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности1 най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 89, или 24.8% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология -20 (5.6%), Хирургия -19 (5.3%) иАнестезиологияиинтензивнолечение и Педиатрия – по 15, или по 4.2%.

Осигуреност с медицински персонал

Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 29.8 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 9.3, а с медицинскиспециалистипоздравнигрижи – 55.4 (фиг. 1). Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 12.9 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина – с 2.6 пункта.

About the Author :