Статистика на престъпността в Ямболска област

345543През 2017 г. в област Ямбол са приключили делата за 807 извършени престъпления. Делата за 265 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 372 – с условно осъждане, за 20 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване, а за 139 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 637 извършени престъпления, което е с 3.7% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. в област Ямбол обвиняеми са били 840 лица, от които:

–          с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 280 лица, или 33.3% от

–          общия брой на обвиняемите;

–          условно осъдени са 387лица (46.1%) лица;

–          освободени от наказателна отговорност са 141лица (16.8%);

–          оправдани са 19 обвиняеми лица (2.3%);

–          прекратени са делата на 13 лица (1.5%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 667, като в сравнение с 2016 г. намалява с 1.3%.

В структурата на осъдените лица през 2017 г. по видове престъпления с най-голям брой и относителен дял са осъдените за общоопасни престъпления – 247 лица, или 37.0% от общия брой на осъдените в област Ямбол. Осъдени за престъпления против собствеността – са 217 лица (32.5%) и за извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции – 83 лица, или 12.4%. От тях за незаконно преминаване на границата (чл. 279 от НК) са осъдени 50 лица. В сравнение с броя на осъдените за този вид престъпления през 2013 и 2014 г. се регистрира съществено намаление.

От общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2017 г. в област Ямбол, наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 554 души. От тях 292 лица (52.7%) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 80 лица, а с „глоба” са наказани 27души.

Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:

–          Осъдените мъже са 624 (93.6%), а осъдените жени – 43 (6.4%);

–          Най-голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група 30 – 39 години – 166 лица,или 24.9% от общия брой на осъдените;

–          Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 50, или 7.5% от всички осъдени.

About the Author :

Leave a reply