Статистиката отчита увеличение на заетите лица

2323323През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 53.2 хил., от които 27.1 хил. са мъже и 26.1 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.6%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. се увеличават с 0.8%.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през третото тримесечие на 2017 г. е 51.4% (при 53.2% за страната), съответно 53.7% за мъжете и 49.3% за жените. По брой на заетите лица област Ямбол е на осемнадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на единадесето място.

През третото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 52.1 хил., като 26.4 хил. от тях са мъже и 25.7 хил. – жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. със 7.2%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. – с 0.6%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 69.3%, съответно 68.3% за мъжете и 70.5% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. този коефициент се увеличава с 1.8 процентни пункта.

About the Author :