Статистиката изследва продължителността на живота

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 73.8 години, като спрямо предходния период ( 2016 – 2018 г.) не се променя. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години (фиг.1)

Различната смъртност при мъжете и при жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Ямбол е 70.4 години, докато при жените е по-висока – 77.6 години. При мъжете равнището на показателя за област Ямбол е по-ниско с 1.1 години от средното за страната, а при жените – с 0.9 години.

В периода между 2009 и 2019 очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Ямбол е нараснала с 0.9 години. При жените тя се е увеличила с 1.1 години, а при мъжете – с 0.9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2016 – 2018 г. – 7.6 години, а най-малка през периода 2014 – 2016 г. – 6.6 години в полза на жените (табл.1).

About the Author :

Leave a reply