Статистиката започва наблюдение на избрани домакински бюджети

Ямбол, 1.04.2022 г.

В началото на април 2022 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2022 година. В него ще вземат участие 72 домакинства от област Ямбол, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 24 домакинства. В периода април – юни 2022 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В Ямболка област изследването ще се проведе в 6 населени места: гр. Елхово, гр. Стралджа, гр. Ямбол и селата Лесово, Могила и Роза.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ – Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Ямбол” и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Ямбол може да се получи на телефон 046/68 63 35 в Териториалното статистическо бюро – Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Ямбол”.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

 

 

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

About the Author :

Leave a reply