Стартира процедурата по Програма „Старт на кариерата“

zx500y290_2099774Със заповед на министъра на труда и социалната политика стартира новата процедура 2015 г. за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации по Програма “Старт на кариерата” .

Областна администрация Ямбол е заявила две работни места за младежи със специалност „Публична администрация“ и „Регионално развитие“.

Документи за участие в програмата се подават в Дирекция „Бюро по труда“ в срок до 23.10.2015г. За всяко работно място, в рамките на утвърдената квота, се насочват за интервю всички лица, които кандидатстват за съответното работно място и отговарят на изискванията. Подборът се осъществява от съответния работодател. Интервютата с кандидатите ще се провеждат в периода 26.11.2015 г. –  10.12.2015 г.

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” през 2015 г. трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са младежи до 29 ненавършени години до 23.10.2015 г. включително;
  • Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
  • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица;
  • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

В срок до 23.10.2015 г. включително, кандидатите подават в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg и на Агенцията по заетостта http://www.az.government.bg/ .

 

 

About the Author :