Стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

20150421-IPQUJYHXKMX-1429611818От 16.05.2016 г. всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

  • В първия етап, който стартира на 16.05.2016 г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата ще бъдат разпределени на квотен принцип между областите в страната до изчерпване на финансовия ресурс на база на следните критерии:
   • Относителен дял на регистрираните безработни лица от целевата група в региона на съответната административна/териториална област спрямо общия брой регистрирани безработни лица от целевата група за страната – тежест 40%;
   • Относителен дял на заявените потребности в съответната административна/териториална област към заявените потребности за страната – тежест 20%;
   • Равнище на безработица за съответната административна/териториална област – тежест 40%.
   • Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

ПОДРОБНОСТИ:

Приоритетните целеви групи са безработни лица:

  • с основно или по-ниско образование;
  • продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
  • безработни лица на възраст над 54 години.

Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

За търсещите работа безработни лица над 29 години:

Всички безработни лица над 29 години, включително, могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките за постигане на конкретни цели за определен период от време.

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ще могат да подават само по електронен път (сканирани или електронно подписани) заявки (по образец) за участие от 16.05.2016 г. до 20.05.2016 г. на електронни адреси на Областните Дирекции „Бюра по труда”, създадени за целите на схемата. Електронният адрес на ДБТ- Ямбол, на който могат да се подават заявки от 16.05.2016г. е DBT_Yambol [email protected].

При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Последните следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е шест.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин:

За лицата от трите приоритетни целеви групи /посочени по-горе/:

  • За безработните лица от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

За останалите, наети по операцията лица:

  • За първи период до 6 месеца се осигуряват разходите за трудови възнаграждения при покриване на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;
  • За втори период от последващи до 6 месеца се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети.

Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на субсидираната заетост за двата периода е до 12 месеца.

*Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки само по електронен път (сканирани или електронно подписани) на електронните адреси на Областните Дирекции „Бюра по труда”, създадени за целите на схемата от 00.00 ч. на 16.05.2016 г. до 23.59 ч. на 20.05.2016 г.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели. Подробна информация за работодатели и безработни лица над 29 години, е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg).

В периода 25.03-28.03.2016 г. по схема „Обучения и заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. бяха подадени заявления за кандидатстване на обща стойност над 120 млн. лв. при заделен за тази част от програмата ресурс от 8 млн. лв. Поради изключително големия интерес към схемата и след направен анализ се взе решение за анулиране на подадените заявки и повторното стартиране на приема им, като бяха извършени промени. Основната цел на промените са от една страна – да се отговори по-пълно на желанията на бизнеса и същевременно с това да се даде гаранция за равнопоставеност на кандидатите и по-добра ефективност, и прозрачност на публичните разходи.

 

About the Author :