Стартира данъчната кампания

strОбщина Стралджа започна събиране на местните данъци и такса битови отпадъци. Платилите целия налог за годината в срок  до 30 април ще ползват задължителната  отстъпка от 5 %.

Всеки собственик на имот и МПС може да направи справка за дължимия данък сгради, такса смет и данък МПС и по електронен път чрез страницата на общината. Всички собственици, притежаващи имот на територията на общината и МПС ще получат съобщения за размера на текущите и стари данъците и възможните срокове за плащане.

Благодарение на създадената добра организация постъпленията през м.януари в общинската хазна бележат ръст. След проведени разговори с длъжниците, изпратени писма и съобщения за стари задължения, голяма част от тях погасяват задълженията си. До момента са заплатени задължения за предходни години в размер на 40 000 лв. От стартирането на кампанията от налозите за новата година са събрани вече 21 000 лв.

About the Author :