Срещи с населението на село Мамарчево и град Болярово във връзка с обсъждане на инвестиционно предложение на фирма “Химиндъстриис” ООД

IMG_1436През юни се проведоха две срещи с населението във връзка с обсъждане на инвестиционно предложение на фирма „Химиндъстриис“ ООД за “Изграждане на технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители, спирт и ремонтно механичен цех” в поземлен имот № 024023 в землището на с.Мамарчево, община Болярово.

Срещите бяха в село Мамарчево и общинския център Болярово. На тях присъстваха кметовете на община Болярово, село Мамарчево, село Малко Шарково, село Шарково, село Златиница и др. Както и общински съветници, голяма част от специалисти от общинска администрация, представители на други институции (ГПУ,ПУ, ПБЗН) и много граждани. Всички присъстващи взеха активно участие в обсъждането на инвестиционното предложение и задаваха много въпроси.

IMG_1441Първата среща, в село Мамарчево, бе открита от кмета на селото Марчо Добрев. Той разясни пред множеството присъстващи повода за срещата – инвестиционното намерение на софийската фирма да строи и развива производство на територията на землището на селото. Господин Добрев даде думата на общинския кмет Христо Христов. Кметът на община Болярово разясни на присъстващите, че през 2016 г. в община Болярово е постъпило заявление от “Химиндъстрийс” ООД във връзка с намерение за инвестиция  за производство на етерични масла, производство на въглеводорони разтворители и производство на спирт и ремонтно механичен цех. Със заповед кметът на община Болярово е назначил комисия за разглеждане на постъпилата в деловодството информация. За работата си комисията е съставила протокол след допълнителни разговори с представители на “Химиндъстрийс” ООД. Комисията е взела следното решение: необходими са допълнителни доказателства за безопасността на предвижданите инвестиции и в частност на изграждането и функционирането на инсталации за производство на въглеводорони разтворители. Предвид суровините, които ще се използват в производственият процес е необходимо да се извърши анализ на опасността при аварии като се държи сметка за планираното местоположение на площадката в близост до две населени места – град Болярово и село Мамарчево.

IMG_1448На 19.05.2017 г.  е внесена докладна записка, относно инвестиционно намерение за изграждане на технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт, производствено-ремонтен механичен цех на “Химиндъстрийс” ООД – град София. Общински съвет – Болярово взема решение да отпадне тази точка от дневния ред за второ разглеждане. Решението гласи: „Общински съвет – Болярово дава съгласие кметът на община Болярово да издаде становище, че на настоящия предварителен етап не възразява срещу инвестиционното намерение на “Химиндъстрийс” ООД – град София за изграждане на технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт, производствено-ремонтен механичен цех в имот 024023 – частна собственост в землището на село Мамарчево единствено и само при спазване на всички екологични норми и изисквания по националното законодателство и законодателството на ЕС” и Общински съвет-град Болярово задължава кмета на община Болярово да участва във всички дейности свързани с контрол върху реализирането на инвестиционното намерение, включително и оценка на въздействието върху околната среда като защитава интересите на жителите на община Болярово”.

Повторното разглеждане на докладната записка е от заседанието на Общински съвет – град Болярово на дата 29.06.2017г. по точка 5 от дневния ред от протокол №25, където с решение №291 Общински съвет – град Болярово приема следните две решения: “Общински съвет – Болярово дава съгласие кметът на община Болярово да издаде становище, че на настоящият предварителен етап не възразява срещу инвестиционното намерение на “Химиндъстрийс” ООД град София за изграждане на технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт, производствено-ремонтен механичен цех в имот 024023 – частна собственост в землището на село Мамарчево единствено и само при спазване на всички екологични норми и изисквания по националното законодателство и законодателството на ЕС” и “Общински съвет-град Болярово задължава кмета на община Болярово да участва във всички дейности свързани с контрол върху реализирането на инвестиционното намерение, включително и оценка на въздействието върху околната среда като защитава интересите на жителите на община Болярово”.

С писмо от 13.02.2018 г. РИОСВ – Стара Загора информира фирмата-инвеститор, община Болярово и кметство с. Мамарчево за действия които следва да предприемат, относно инвестиционното предложение на Химиндъстрийс” ООД град София. Според предписанията на РИОСВ-Стара Загора, фирмата инвеститор трябва да: осигури изработване на задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС според изискванията на чл. 95 ал. 2 от ЗООС; да направи справка за извършени консултации и за мотиви за приети и неприети бележки и препоръки. След провеждане на консултациите инвеститорът възлага изготвяне на доклад за ОВОС в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и изискванията на чл. 96, ал.1 от ЗООС; да проведе консултации по заданието с компетентните органи по околна среда; да възложи изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерт с ръководител съгласно чл. 83 на ЗООС; писмено да заяви намерението си към доклада за ОВОС за прилагане оценка по чл. 99а, ал.1 от ЗООС, която ще разработи по отделно за съответните инсталации по Приложение 4 към ЗООС.

РИОСВ-Стара Загора, след разглеждане на допълнителната информация предоставена от инвеститора не класифицира обекта като предприятие с нисък или висок рисков потенциал и съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси преди въвеждане в експлоатация на обекта е необходимо да се извърши оценка на безопасността на съхранението им.  Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Инвестиционното предложение граничи със защитени зони Дервенски възвишения и Дервенски възвишения 1 и след преглед на предоставената документация и на основание чл. 39, ал. 3 и 5 от Наредбата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е че и инвестиционното намерение има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. На около 1,9 км. северно и на около 2 км. югоизточно от площадката предвидена за реализирането на инвестиционното предложение има регистрирани гнезда на царски орел, а този вид е целеви за опазване в защитените зони. Има предпоставка за безпокойство, прогонване и унищожаване на животинските видове, от защитените зони, както и да се възпрепятства на естествената миграция на видове в защитените зони. Възможни отрицателни въздействия върху защитените зони включва и увреждане/ унищожаване на ключови елементи в зоните – почви, растителност и животински свят.

Във връзка с направените констатации е необходимо да се извърши и оценка на съвместимост, съгласно чл. 34, ал. 1 от експерти въз основа на критериите по чл. 22 от наредбата. Тази оценка е необходимо да включва: описание на природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони; определяне същността и степента на очаквано въздействие от реализацията и експлоатацията на обекта и други.

На 16.05.2018 г. с вх.№ 70-00-208 в община Болярово е постъпило писмо от “Химиндъстриис” ООД относно провеждането на процедура за определяне обхвата, съдържанието и формата  на Доклада за Оценка на въздействието на “Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители, спирт и ремонтно-механичен цех” с което възложителя моли за становища за заданието за обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение в землището на с.Мамарчево, имот № 024023. Имотът в с.Мамарчево с № 024023 и площ 29,200 дка е с начин на трайно ползване нива и инвеститорът иска да промени това в “производствена, складова и търговска дейност”. В имота се предвижда изграждането на сондаж и нов трансформаторен пост. За питейни нужди ще се изгради водопроводно отклонение от съществуващия водопровод на с.Мамарчево. Допълнително в процеса на производство на етанол ще се използват: концентрирана сярна киселина 2 кг. на денонощие; натриева основа 2 кг. на денонощие; супер фосфат 10 кг. на денонощие; дрожди 2 кг. на денонощие.

Г-н Кирил Филипов, технолог в „Химиндъстриис” ООД допълни, че производството на етанол/спирт/ ще бъде ферментационен процес, който като суровина ще се използват изцяло зърнени култури – ечемик, царевица, жито. По негово мнение  това е био производство: преработка на зърнени култури. Другото производство е етерични масла – ще се преработва маточина,  лавандула и кой каквото представи за водно парна екстракция. Като гориво в тези две производства, те са свързани с производство на пара. Като гориво ще се използва слама. Емисиите са въглероден диоксид и вода. Няма серни окиси, няма азотни окиси или те са минимални количества.

Като плюс на това, което ние правим смятам, че ще се разкрият работни места след приключване на цялата инвестиция.

Г-н Тодор Карастоянов (представител на фирмата, която заедно с независими експерти е управомощена от възложителя да изготви доклада по ОВОС) заяви, че са съвсем в началото на работата си. Според него тази среща е изпреварваща процедурата и трудно може да се даде твърда обосновка ще има ли замърсяване на околната среда или няма да има. Всички компоненти и фактори ще бъдат взети предвид, дали те ще бъдат подложени на въздействие въобще, дали това действие ще е значително или незначително въздействие до момента има една приключила процедура в РИОСВ и Министерство на околната среда и водите, според която предприятието не представлява предприятие с рисков потенциал, тоест то не притежава нито нисък, нито висок рисков потенциал, а без рисков потенциал, така че към момента ние сме независими експерти.

Г-жа Маноела Георгиева също взе отношение, споделяйки колко е радва да види множеството присъстващи, на които не е безразлично какво ще се случва в района им. Тя, като част от екип на независими експерти („АТМ консултинг партнърс“) са включени в процедурите по екологичното законодателство от месец януари 2018 г., на много по-късен етап. В момента се започва разработването на доклада и едва след представянето му, ще бъдат обсъждани по-подробно резулатите и ще се дава мнение и съгласие или отказ за бъдещите намерения на фирмата-инвеститор.

Много от жителите на селото взеха отношение и задаваха въпроси. Голяма част бяха скептични и недоверчиви, ясно изразиха позиция, че искат да запазят все така екологично чист района си.

На срещата в общинския център, същия следобед, отново бяха изказани много мнения. Част от присъстващите изразиха остро несъгласие. Земеделският производител и животновъд Христо Николов заяви разтревожен, че това ще попречи за развитието на биоземеделие на част от колегите му, няма да допуснат, ако има дори и минимална вреда за околната среда.

В края на срещата, общинският кмет благодари за активното участие и разясненията на гостите и заяви, че предстоят още срещи, а окончателните обсъждания ще са едва на база изготвения доклад на ОВОС.

 

 

About the Author :