Среща със земеделски производители

DSC09154aПо инициатива на кмета на община Стралджа Митко Андонов  във връзка с Деня на Земята в общинския център се проведе среща на земеделските производители заедно с участието на представители от Областна дирекция „Земеделие”, Разплащателна агенция, Общинска служба „Земеделие”, кметове и кметски наместници на селища от общината. Да споделят празника в срещата взеха участие  Атанас Мерджанов, народен представител, Николай Пенев, областен управител, Атанаска Кабакова, председател на ОбС, Иван Георгиев и Мария Толева, зам.-кметове, Атанаска Христова, секретар.

Оценявайки важността на отрасъла „Селско стопанство”,   Митко Андонов обърна внимание върху особеностите в района, възможностите за развитие на растениевъдството и животновъдството и ролята на общината за подпомагане дейността на земеделските производители. Обработваемата земя в община Стралджа е  432 157 дка, горският фонд – 89 580 дка. Средно на глава от населението се падат по 30,86 дка обработваема земя, което е значително над средното за страната. Селското стопанство има основен дял в произведената продукция на общината, отрасълът е важен източник на доходи  за населението. Природните ресурси са изключително благоприятни  за развитие на земеделието, но потенциалът все още не е напълно оползотворен. Изключително малък е делът на използваните поливни площи – само 5,8 % от наличните. Положителна тенденция е , че производителите и фирмите в общината показват адекватни и коректни действия при усвояване на европейски средства.

Кметът Андонов информира, че с  цел подпомагане на сектор „Земеделие” ОбС и общинска администрация  са предприели конкретни действия. Предоставени са чрез търгови процедури  около 90 % от общинските обработваеми земи. В селата Воденичане, Иречеково, Недялско и Джинот са предоставени от общински земеделски фонд земеделски земи за изграждане на трайни насаждения. Регистрираните като земеделски производители животновъди от общината ползват  около 15 000 дка общински мери и пасища. Такива са предоставени и на местни пчелари, което доведе до изнасяне извън населените места на над 800 пчелни семейства. Интересът към обработването и стопанисването на земеделска земя в общината е засилен и на практика в района пустеещи и необработваеми земи има само в селата Александрово, Поляна и Правдино, което е поради насечения терен и захрастяване на част от масивите. На вниманието на общината стои въпроса за опазване на селскостопанското имущество, осъществяват се периодични срещи с  РУ ”Полиция”, набелязват се конкретни действия на двете институции с цел снижаване на посегателствата върху селскостопанската продукция. Организира се  професионална охрана на лозовите масиви в Лозенец, Зимница и Стралджа както и на общински горски фонд в Стралджа и Каменец. В общината не са допускани кражби на дърва за огрев от общински горски фонд.

Разговорът за земеделието в община Стралджа продължи с участието на Дора Добрева от Обл. дирекция „Земеделие”, която   поднесе поздравлението си към присъстващите във връзка с Деня на земята. В своето изложение тя припомни, че   в общината площите с пшеница се увеличават- от 164 200 дка  те вече са 180 000 дка. При ечемика  увеличението е от 42 000 дка на 44 500 дка.  Има видима тенденция за увеличаване броя и на животните – говеда, биволи, овце, птици, както и пчелни семейства. Г-жа Добрева даде полезна информация и за предоставяне ваучери за горива на земеделските производители, за кампанията за директните плащания и идентифицирането на площите. В допълнение беше изказването на Христо Христов началник отдел в  Разплащателна агенция по новите схеми за директни плащания и мерки, които предстоят.

Народният представител Атанас Мерджанов изрази удовлетвореността си от идеята за срещата, определяйки я като навременна и полезна. Той пое ангажимента да съдейства за осигуряване присъствието  на министъра на земеделието при втора такава среща през м.юни отново  под домакинството на Стралджа, за да бъдат обсъдени свободно и компетентно всички проблеми на местното земеделие. Одобрение получи  и уверението на Митко Андонов диалогът със земеделските производители да се поддържа  с такива срещи всяко тримесечие и с участието на представители на държавните институции.

About the Author :