Среща на представителите на РУ на образованието от Ямбол, Бургас и Сливен в БЧК

STВ зала „Юбилейна“ на БЧК – Ямбол се проведе работна среща за представители на Регионални управления на образованието от Ямбол, Бургас и  Сливен. Цел на работната среща бе представяне на програми за обучение и информиране за възможностите, които БЧК предлага за провеждане на обучения и повишаване квалификацията и компетентността на педагогическия персонал по оказване на първа помощ, формиране на базови и практически умения свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации. Участие в срещата взеха: Стойчо Стойчев, зам.председател на НС на БЧК; Лазар Додев, директор на Дирекция „Професионална квалификация и кариерно развитие“ в МОН; Атанас Стефанов, директор на НУЛЦ на БЧК-Лозен;  Виолета Радева, директор на ОС на БЧК – Бургас; Борил Димитров, представител от ОС на БЧК – Сливен; инж. Слави Пачалов, експерт „Първа долекарска помощ“;  инж. Красимир Стоилов, началник Регионално управление на образованието /РУО/ – Ямбол; Павлина Алексиева, старши експерт РУО – Бургас; Стела Бояджиева, старши експерт РУО – Сливен; Георги Георгиев, старши експерт РУО – Ямбол и медии.

Директорът на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов откри работната среща,  представи целите и участниците в нея. Г-н Стойчев поздрави участниците в срещата,  като изрази подкрепата си за бъдещи съвместни инициативи между БЧК и МОН.

Г-н Додев представи цялостната политика на МОН за квалификация и професионално развитие на кадри в сферата на образованието.

Г-н Стефанов презентира програма за обучение „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа долекарска помощ“

Инж. Слави Пачалов представи програмите на БЧК по първа долекарска помощ при инциденти и спешни състояния; последователност на оказване на първа помощ – теоретична и практическа подготовка; често срещани случаи, свързани с рисковете на училищната среда и на извън училищната дейност.

В края на работната среща бе подписана Декларация за сътрудничество и съвместна работа между БЧК – Ямбол и РУО – Ямбол чрез съвместни действия на двете институции за намаляване и предотвратяване на риска от инциденти в училище, осигуряване на безопасна среда, облекчаване болката и страданието, като се гарантира уважение към човешката личност.

                                                                                                                                                    Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :